doslider02
doslider01
doslider03
doslider06
doslider05
doslider04
previous arrow
next arrow

Sensibilia IV

Autor | artist | Autor: Sławomir Brzoska (1967)
miejsce | place | Ort: Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK, ul. 1 Maja 1, Słubice

Brzoska buduje środkami linearnymi przestrzenie w przestrzeni.

Robi to w sposób poetycki i przejmujący. Jest w jego realizacjach świetlista przezroczystość, ulotność i nieuchwytność, które działają na wyobraźnię niezwykle sugestywnie. „Proces powstawania instalacji, bycie w drodze, jest dla mnie bardziej istotne niż gotowa, skończona realizacja” – mówi artysta. W [jego] wypowiedziach i sztuce […] dochodzą do głosu wątki indyjskiej filozofii, wedle której nie ma nic oprócz ruchu. Wszystko jest jednością. Wszystko jest tylko szeregiem zmieniających się stanów. […] Brzoska angażuje w swoje działania zawsze przestrzeń i czas. Wypełniona ażurowymi przesłonami ze sznurka i metafizycznym światłem jego realizacja z materialnego punktu widzenia jest tym samym, co zwinięta przez artystę po zakończeniu wystawy sznurkowa kula. […] Dwie są podstawowe wartości dzieł Sławomira Brzoski. Jedną nich stanowi wizualna harmonia – piękno – kategoria świadomie zachowana przez artystę, choć odrzucana od blisko pół wieku przez twórców poprzedniej i obecnej generacji. Drugim, i najistotniejszym, walorem tej twórczości jest tkwiące i w niej przesłanie i czynnik medytacyjny.

Bożena Kowalska

With linear means Brzoska builds spaces in space.

And he does so in a poetic and poignant way. There is a luminous transparency in his works, a lightness and elusiveness, which stimulate the imagination in an extremely suggestive way. “The process of creating an installation and to be on one’s way, is more important to me than the finished project”, says the artist. Both in his statements and in his art . . . a string of thoughts from Indian philosophy resounds, saying that there is nothing but movement. All things are one. Everything is just a series of ever-changing states . . . Brzoska always engages space and time in his activities. From a material point of view his realizations – perforated string curtains filled with metaphysical light – differ in nothing from the string ball the artist rolls up after the exhibition is over . . . Yet, there are but two basic values in Sławomir Brzoska’s works. One is visual harmony – beauty – a category consciously preserved by the artist, although rejected since nearly half a century by many artists of the present and previous generation. The second and most important value of this work is its message and the meditative factor it contains.

Bożena Kowalska

Brzoska baut mit linearen Mitteln Räume im Raum.

Er tut das auf poetische und ergreifende Weise. Es gibt in seinen Werken eine leuchtende Transparenz, eine Leichtigkeit und Flüchtigkeit, die ungeheuer suggestiv auf die Phantasie einwirken. „Der Entstehungsprozess einer Installation, das Unterwegssein, ist mir wichtiger als ein fertiges Projekt“, sagt der Künstler. In seinen Äußerungen ebebso wie in seiner Kunst […] klingt ein Grundzug der indischen Philosophie an, dem zufolge es nichts außer Bewegung gibt. Alles ist eine Einheit. Alles ist nur eine Folge sich ändernder Zustände. […] Brzoska bezieht in alle seine Aktivitäten Raum und Zeit mit ein. Seine aus gespannten Fäden bestehenden und mit metaphysischem Licht durchfluteten Vorhänge sind in materieller Hinsicht nichts anderes als das Fadenknäuel, das der Künstler nach der Ausstellung wieder zusammenrollt. […] Doch es gibt zwei wichtige Elemente im Werk von Sławomir Brzoska. Eines besteht in visueller Harmonie, d.h.: Schönheit, einer Kategorie, die vom Künstler bewusst aufrecht gehalten wird, obwohl sie seit fast einem halben Jahrhundert fast durchgehend von der jetzigen und vorhergehenden Künstlergeneration abgelehnt wurde. Der zweite und wichtigste Vorzug seiner Arbeit liegt in der ihr innewohnenden Botschaft und meditativen Kraft.

Bożena Kowalska

Sławomir Brzoska, Sensibilia IV

Galeria Okno
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK
ul. 1. Maja 1
PL-69-100 Słubice
anna@galeriaokno.pl

Słubfurt e.V.
Güldendorfer Straße 13
D-15230 Frankfurt (Oder)
arttrans@arttrans.de