doslider02
doslider01
doslider03
doslider06
doslider05
doslider04
previous arrow
next arrow

Pani Berlin
Mrs Berlin
Frau Berlin

Autor | artist | Autor: Sabine Reinfeld (1976)
miejsce | place | Ort: Kulturmanufaktur Gerstenberg, Ziegelstraße 28A, Frankfurt (Oder)

Moje prace mają na celu otwieranie nowych perspektyw na przestrzenie i miejsca – zarówno ich parametry fizyczne, jak i tło społeczne – a tym samym tworzenie narracji, które odbiegają od powszechnych sposobów postrzegania. Tworzę przy tym głównie performance, ale pracuję również wykorzystując media, wideo i fotografię. W centrum uwagi zawsze znajduje się moje ciało, które jako środek wyrazu wykorzystuję do maksimum.

Granice pomiędzy spektaklem, publicznością, przestrzenią i ich obrazowymi powieleniami zaczynają się poruszać i zacierać. Obraz z kamery, niezależnie statyczny czy ruchomy, traktuję jako integralną część performance’u. Obrazy stają się imaginacjami, które podczas performance’u uzewnętrzniają się i wchodzą w interakcję z otoczeniem, aż do powstania skrzyżowań pomiędzy działaniem fizycznym, obrazową reprezentacją i przestrzenną obecnością. „Komunikację za pomocą obrazów“ rozumiem jako medialne zaproszenie, by otworzyć i udostępnić zawarte w obrazie płaszczyzny warunków i skutków, czasu i przestrzeni.

My art is aimed to open up new views on spaces and places – their physical parameters and social backgrounds – and to produce narratives that deviate from conventional perspectives. Mainly, I work with performance, integrating media like video and photography as well. The focal point of my performances is always my own body, which – as my main means of expression – I push to the extreme.

The boundaries between the performance, the audience, the space and their pictorial reproductions begin to move and blur. I treat the camera image, whether static or moving, as an integral part of my performance. The images become imaginations which, during the performance, externalize and interact with their surroundings until links between physical action, pictorial representation, and spatial presence emerge. I understand “communication through images” as an invitation to open up and make available the planes of conditions and effects, time and space contained in the image.

Meine Arbeiten sind darauf ausgerichtet, neue Sichtweisen auf Räume und Orte – ihre physischen Parameter wie sozialen Hintergründe – zu eröffnen und so von gängigen Betrachtungsweisen abweichende Narrative zu produzieren. Hierbei arbeite ich vorwiegend performativ sowie mit den Medien, Video und Fotografie; im Mittelpunkt steht dabei stets mein Körper, den ich als Ausdrucksmittel auf das Äußerste fordere.

Die Grenzen zwischen Aufführung, Zuschauer, Raum und deren bildlichen Doppelungen geraten in Bewegung und werden diskontinuierlich. Das Kamerabild, egal ob statisch oder bewegt, verstehe ich als einen integralen Teil der performativen Verhandlung. Bilder werden zu Imaginationen, die performativ veräusserlicht und mit dem Umraum in Interaktion gebracht werden, bis Verkreuzungen entstehen zwischen körperlicher Aktion, bildlicher Repräsentation und räumlicher Präsenz. „Mit Bildern zu kommunizieren“ verstehe ich als mediale Aufforderung, die im Bild verklebten Ebenen von Bedingung und Wirkung, von Zeit und Raum zu öffnen und so zugänglich zu machen.

Pani Cień, kamera Sabine Reinfeld, Aida Kadrispahic. Dzięki uprzejmości artystki Sabine Reinfeld 2021
Mrs Shadow, camera: Sabine Reinfeld, Aida Kadrispahic. Courtesy of the Artist Sabine Reinfeld 2021
Frau Schatten, Camera: Sabine Reinfeld, Aida Kadrispahic. Courtesy of the Artist Sabine Reinfeld 2021

Galeria Okno
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK
ul. 1. Maja 1
PL-69-100 Słubice
anna@galeriaokno.pl

Słubfurt e.V.
Güldendorfer Straße 13
D-15230 Frankfurt (Oder)
arttrans@arttrans.de