doslider02
doslider01
doslider03
doslider06
doslider05
doslider04
previous arrow
next arrow

Nie-obecność
Non-Presence
Nicht-Anwesenheit

Autor | artist | Autor: Lucia Čarnecká (1982), Lucia Kotvanová (1988), Anna Mihoková (1990)
miejsce | place | Ort: Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK, ul. 1 Maja 1, Słubice

Doświadczanie” to termin używany do opisania tego aspektu pewnego działania, który nie jest bezpośrednio dostępny innym ludziom. Jest ono subiektywne, odbywa się w czasie i jest w ciągłym przepływie. To, czego doświadcza dana osoba, możemy domyślić się na podstawie jej gestów, mimiki i wypowiedzi. W prezentowanej pracy artystycznej autorki zadają sobie pytanie: Gdzie są granice między tymi osobistymi procesami psychologicznymi, między naszą przestrzenią prywatną i publiczną, między tym, co realne, i tym, co fikcyjne, tym, co mentalne i tym, co fizyczne? Przy tworzeniu pracy Nie-obecność autorki sięgają po zasady wykorzystywane w teatrze i modelują fikcyjną sytuację w odwrotny sposób. Jedna z autorek tworzy dwie autentyczne sceny, które symbolizują przestrzeń prywatną i publiczną. Następnie druga artystka odpowiada na nie, tworząc gest w formie hologramu. Autoportret ten ukazuje zarówno jej świadome, jak i nieświadome objawy fizyczne, które występują w podobnych sytuacjach i środowiskach. Wreszcie, w reakcji na scenę i gest, ostatnia autorka wplata w sytuację swój głos, który charakteryzuje głos wewnętrzny. Powstała sytuacja, intymna historia, jest fikcyjną połączoną tożsamością na granicy rzeczywistości.

The word “experience” describes an aspect of human activity that is not directly accessible to other people. It is subjective, time-based and in constant flow. Guessing what a given person experiences we need to refer to his/her gestures, facial expressions and speech. The piece Non-presence poses questions like: Where are the boundaries between these personal psychological processes, between the private and the public space, between the real and the fictional, the mental and the physical? In their work, the artists employ theatrical principles and create fictional situations in a reverse way. One of the artists creates two authentic scenes, which are supposed to symbolise the private and the public space. Then the next artist responds by creating a gesture in form of a hologram. This self-portrait shows physical manifestations that occur both consciously and unconsciously within the given situation and environment. Finally, as a reaction to the scene and the gesture, the third artist creates a voiceover for the situation, which shows the inner voice. The situation that now arises is an intimate story, a fictionally amended identity, on the border of reality.

Unter „Erlebnis“ versteht man einen Aspekt der menschlichen Aktivität, der für andere Menschen nicht direkt zugänglich ist. Erlebnisse sind subjektiv, zeitbasiert und ständig im Fluss. Wenn man versucht zu erraten, was eine bestimmte Person gerade erlebt, sind wir auf Gesten angewiesen, auf den Gesichtsausdruck und auf Sprache. Mit der Arbeit Nicht-Anwesenheit stellen die Künstlerinnen sich folgende Fragen: Wo ist die Grenze zwischen persönlichen psychologischen Prozessen, zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen, zwischen Realität und Fiktionalität, zwischen dem Mentalen und dem Körperlichen? In ihrer Arbeit benutzen die Künstlerinnen Prinzipien aus der Theaterarbeit, mit denen sie umgekehrte fiktive Situationen herstellen. Die erste Künstlerin erschafft zwei authentische Szenen, die den öffentlichen und den privaten Raum symbolisieren. Die nächste Künstlerin reagiert darauf, indem sie dazu eine Geste in Form eines Hologramms kreiert. Dieses Selbstportrait zeigt sowohl ihre bewussten als auch ihre unbewussten Manifestationen auf die vorgegebene Situation und Umgebung. Schließlich steuert die dritte Künstlerin die innere Stimme bei, die als voice-over auf die Szene und die Hologramm-Geste reagiert. Die nun neu entstandene Situation ist die einer intimen Geschichte, mit einer fiktionalen Identität, am Rande der Realität.

Lucia Čarnecká, Nie-obecność Non-Presence Nicht-Anwesenheit

Galeria Okno
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK
ul. 1. Maja 1
PL-69-100 Słubice
anna@galeriaokno.pl

Słubfurt e.V.
Güldendorfer Straße 13
D-15230 Frankfurt (Oder)
arttrans@arttrans.de