doslider02
doslider01
doslider03
doslider06
doslider05
doslider04
previous arrow
next arrow

Interferencje
Interferences
Interferenzen

Wystawa artystów związanych z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku | Exhibition of artists connected with the Academy of Fine
Arts in Gdańsk | Ausstellung von Künstlern der Kunstakademie Danzig

Kurator | curator | Kuratorin:
Sylwia Aniszewska (1987)
autorzy | artists | Autoren: Sylwia Aniszewska (1987), Miachael Ducerveau (1976), Agnieszka Filipek (1995), Gabi Hanusiak (1995), Julia Jachowicz (1991), Kamil Kak (1994), Dorota Kozłowska (1995), Jitka Králová (1997), Mac Lewandowski (1998), Monika Różnowicz (1995), Gilbert Sierotzki (1996)
miejsce | place | Ort: Brückenplatz | Plac Mostowy, Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Straße, gegenüber 11, Frankfurt (Oder)

Wraz z uczestnikami i uczestniczkami wystawy Sztuka 2021 chcemy zaprezentować zestaw prac, przeformułowany do tegorocznego motta. Wobec naukowej definicji jak i poetyckiej metafory wibracji, niektóre z prac płynnie wpisały się w ramy festiwalu. Pozostali artyści stworzyli całkowicie nowe prace. Zapraszam do obejrzenia dokumentacji, zaznaczając jednak, że działania performatywne i instalacyjne zostaną zaprezentowane w ostatecznej formie dopiero na festiwalu, wobec zastanej przestrzeni.

Podstawą dla stworzenia pierwotnej wystawy, był film Łowca Androidów. Myślałam o teraźniejszości, z perspektywy przeszłości. Dla poprzednich pokoleń przełom tysiącleci był często źródłem wyrazistych, futurystycznych wyobrażeń. Natomiast teraźniejszość roku 2021 jest w dziwny sposób mieszaniną utopii i dystopii jednocześnie. Jesteśmy świadkami nieprawdopodobnego postępu technologicznego. Chaos. Postprawda. Bogactwo. A artyści, gdzieś na peryferiach, składają sztukę z gotowych produktów lub odpadów. Konsumują wytworzone przez specjalistów technologie. Nie sądzę, że kontrowersyjnym jest stwierdzenie, że zjawisko to jest przeciwieństwem tego, czym nazywana była awangarda.

 

Sylwia Aniszewska

Together with the participants of the exhibition Art 2021 (Gdansk, Poland) we present a set of works reformulated to reflect this year’s motto. Faced with the scientific definition, as well as the poetic metaphor of ”vibration”, some of the works fit seamlessly into the festival. Other artists have created entirely new works. I invite you to take a look at the documentation, however I would like to point out that some works will be presented in their final form only during the festival.

The basis for the creation of the primary exhibition was the movie Blade Runner. I was thinking about the present from the perspective of the past. For previous generations, the turn of the millennium was often a source of expressive, futuristic imagery. In contrast, the present of 2021 is, in a strange way, a mixture of utopia and dystopia at the same time. We are witnessing incredible technological progress. Chaos. Post-truth. Wealth. And artists, somewhere on the periphery, assemble art from ready-mades or rubbish. They consume technologies produced by specialists. I don’t think it’s controversial to say that this is the opposite of what the avant-garde used to be called.

 

 

Sylwia Aniszewska

Zusammen mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen der Ausstellung Kunst 2021 möchten wir eine Auswahl von Arbeiten präsentieren, die in Hinblick auf das diesjährige Motto umgestaltet wurden. Betrachtet man die wissenschaftliche Definition des Mottos Vibration bzw. seine poetische Metapher, passen einige der Arbeiten problemlos in den Rahmen des Festivals. Andere Künstler erstellten völlig neue Arbeiten. Ich empfehle Ihnen sehr, den Ausstellungskatalog anzuschauen, möchte allerdings anmerken, dass performative Arbeiten und Installationen in ihrer endgültigen Form erst während des Festivals entstehen, innerhalb der gegebenen Räumlichkeiten.

Der Ausgangspunkt für die ursprüngliche Ausstellung war der Film Blade Runner. Ich dachte dabei an die Gegenwart aus einer Perspektive der Vergangenheit. Für frühere Generationen war die Jahrtausendwende häufig eine Quelle für expressive, futuristische Ideen. Die Gegenwart des Jahres 2021 dagegen ist auf merkwürdige Weise gleichzeitig eine Mischung aus Utopie und Dystopie. Wir sind Zeugen eines unglaublichen technologischen Fortschritts. Chaos. Alternative Fakten. Reichtum. Und irgendwo in der Peripherie, bauen Künstler aus Readymades oder Abfall Kunst zusammen. Sie konsumieren die von Spezialisten hergestellten Technologien. Und ich glaube nicht, dass es umstritten wäre zu behaupten, dass dieses Phänomen das Gegenteil dessen ist, was man früher Avantgarde genannt hätte.

Sylwia Aniszewska

Jitka Králová, Nikogo nie zostawiaj z tyłu, tkanina, drewno, fot. Natasza Szymańska Jitka Králová, Leave No-one Behind, fabric, wood, photo: Natasza Szymańska Jitka Králová, Lass niemanden zurück, Stoff, Holz, Foto: Natasza Szymańska
Kamil Kak, SVRSVM CORDA, wideo pętla, 2020-2021
Gilbert Sierotzki, Tożsamość III, instalacja, 2021,
Dorota Kozłowska, Miachael Ducerveau, Ekstatyczne drzewa i dystopijne łzy kompostowanego cyborga (drzewa pochłoną wszystkie te chwile), performance, 2021, fot. Natasza Szymańska Dorota Kozłowska, Miachael Ducerveau, Ecstatic Trees and Dystopian Tears of Composted Cyborg (the trees will absorb all these moments), performance, 2021, photo by Natasza Szymańska Dorota Kozłowska, Miachael Ducerveau, Ekstatische Bäume und dystopische Tränen eines kompostierten Cyborgs (die Bäume absorbieren all diese Momente), Performance, 2021, Foto Natasza Szymańska
Mac Lewandowski, I’m your worst fear and your best fantasy, performance, 2020, fot. Odo Kasia Mac Lewandowski, I’m your worst fear and your best fantasy, performance, 2020, photo: Odo Kasia Mac Lewandowski, I’m your worst fear and your best fantasy, Performance, 2020, Foto: Odo Kasia

Galeria Okno
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK
ul. 1. Maja 1
PL-69-100 Słubice
anna@galeriaokno.pl

Słubfurt e.V.
Güldendorfer Straße 13
D-15230 Frankfurt (Oder)
arttrans@arttrans.de