doslider02
doslider01
doslider03
doslider06
doslider05
doslider04
previous arrow
next arrow

Dynamika miasta
City Dynamics
Stadtdynamik

Autor | artist | Autor: Tomasz Sobecki (1952)
miejsce | place | Ort: dawny sklep, former shop, ehemaliges Geschaeft, Kleine Oderstraße 5, Frankfurt (Oder)

Założeniem cyklu Dynamika miasta jest próba zdefiniowania fenomenu miasta z wykorzystaniem szczególnych możliwości fotografii, zarówno jej walorów poznawczych, jak i kreacyjnych. Analizie zostały poddane organizmy miejskie na różnych kontynentach, osadzone w odmiennych warunkach przyrodniczych i kulturowych.

Poszukiwanie istoty miast z wykorzystaniem narzędzi fotograficznych, przy jednoczesnym budowaniu subiektywnej interpretacji wizualnej poznawanej rzeczywistości łączącej w sobie emocje oraz intelekt, jest wyzwaniem niezwykle trudnym. Wielość zjawisk występujących w organizmach miejskich w czasie i przestrzeni wymaga obrazu o adekwatnej intensywności, odwołującego się do ich dynamiki. To przesądziło, że do realizacji cyklu zdecydowałem się na metodę wielokrotnej ekspozycji realizowanej na kliszy fotograficznej. Finalny obraz diapozytywowy jest efektem nieodwracalnego łączenia w jednym procesie fotografowania wielu wybranych kadrów.

Aby zwiększyć ekspresję obrazów fotograficznych prezentujących nieustającą, przebiegającą w czasie i przestrzeni, wibrującą zmienność organizmów miejskich, zastosowałem przeźroczystą formę fotogramów łączonych w poliptyki.

Muzyka do cyklu Dynamika Miasta została skomponowana i nagrana przez Joannę Chudybę, Szymona Piotrowskiego i Jana Rusina

The series City Dynamics is an attempt to define the phenomenon of the city using the specific possibilities of photography, both in a cognitive and creative way. Urban organisms on different continents, set in different natural and cultural conditions, were analyzed.

Researching the true nature of cities with the tools of photography, while at the same time working on a subjective visual interpretation of the perceived reality, is an extremely difficult challenge, especially when combining an emotional and intellectual approach. The vast number of phenomena occurring in urban organisms simultaneously in various places require an image of adequate intensity, that refers to these dynamics. With this in mind, I decided to produce multiple exposures on photographic film. In the end, the slide image is in effect a combination of selected frames irreversibly joined together through joint exposure.

In order to increase the expression of photographs presenting the continuous, vibrating variability of urban organisms in time and space, I used the transparent form of photograms assembled to polyptychs.

The music accompanying series City Dynamics was composed and recorded by Joanna Chudyba, Szymon Piotrowski and Jan Rusin.

Dem Zyklus Stadtdynamik liegt der Versuch zugrunde, das Phänomen der Stadt unter Benutzung der spezifischen Möglichkeiten der Fotografie erklären zu wollen und zwar sowohl unter verstandesmäßiger wie kreativer Hinsicht. Es wurden Stadtorganismen analysiert, die auf verschiedenen Kontinenten in unterschiedliche Kultur- und Umweltzusammenhänge eingebettet sind.

Das Wesen einer Stadt mit den Mitteln der Fotografie zu ergründen, wenn man gleichzeitig an einer subjektiven Interpretation der visuell erfahrbaren Wirklichkeit arbeitet, die Gefühl und Intellekt miteinander verbinden soll, ist eine unerhört schwierige Herausforderung. Die Menge an Einzelphänomenen, die gleichzeitig im Raum städtischer Organismen auftreten, verlangt nach einem adäquaten Abbild hinsichtlich der Intensität der von ihr hervorgerufenen Dynamik. Deswegen habe ich mich bei der Umsetzung der Serie für Mehrfachbelichtungen auf fotografischem Film entschieden. Am Schluss steht als Ergebnis ein Diapositiv, das aus vielen ausgewählten Bildern besteht, die während des Belichtungsvorgangs eine irreversible Verbindung miteinander eingegangen sind.

Um die Expressivität der Fotos zu erhöhen, auf denen die ständig in Zeit und Raum vibrierenden Veränderungen urbaner Organismen zu sehen sind, habe ich eine transparente Form von Fotogrammen verwendet, die zu Polyptychen zusammengefasst sind.

Die Musik zum Zyklus Die Dynamik der Städte wurde komponiert und aufgenommen von Joanna Chudyba,Szymon Piotrowski und Jan Rusin

Tomasz Sobecki, Warszawa – 5 (2015) Warsaw – 5 (2015) Warschau – 5 (2015)

Galeria Okno
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK
ul. 1. Maja 1
PL-69-100 Słubice
anna@galeriaokno.pl

Słubfurt e.V.
Güldendorfer Straße 13
D-15230 Frankfurt (Oder)
arttrans@arttrans.de