lAbiRynT 2018

Idee

Archiv

Ausstellungen

Programm

Organisatoren

Akademie

Bildbericht

Karte

19-21 Października Oktober

katalog

Katalog

Integrowanie nadmiaru

Integration des Überfl usses

Wystawa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi | Ausstellung der Kunsthochschule Łódź

Kurator: Grzegorz Sztabiński

 

autorzy | Autoren: Marek Domański (1968), Aleksandra Fryc (1991), Aleksandra Grzęda (1993), Patrycja Lewandowska (1989), Sławomir Lorenc (1979), Tomasz Matuszak (1967), Lesław Miśkiewicz (1953), Maja Opałko (1990), Gabriela Porada (1995), Magdalena Samborska (1970), Dorota Szczepaniak (1994), Barbara Szewczyk (1993), Grzegorz Sztabiński (1946), Maciej Ziółkowski (1991);

 

miejsce | Ort: Dawna szkoła podstawowa przy Bischofstraße | Ehemalige Grundschule an der Bischofstraße

 

Nadmiar kojarzony jest często z niemożnością integracji. Pogląd taki nie uwzględnia jednak różnych możliwości i aspektów występujących w przypadku łączenia elementów w całość. Scalanie nie jest procesem jednoznacznym. Na wystawie pokazane są wybrane zakresy, w jakich pojawia  się współcześnie odczucie nadmiaru, a także zasugerowane zostają niektóre zagadnienia związane z dążeniem do zespolenia jego części. Odnoszą się one np. do integrowania heterogenicznych elementów ze względu na to, że są one odczuwane jako własne, osobiste. Inne koncepcje to traktowanie nadmiaru jako obrony przed dyscyplinowaniem, konsumpcyjne podejście do nadmiaru obrazów dostarczanych przez współczesną rzeczywistość, a także zakładanie wielopoziomowości możliwych do wprowadzenia połączeń.

 

 

 

Grzegorz Sztabiński

 

Mit Überfl uss wird oft assoziiert, dass er nicht integrierbar sei. Eine derartige Ansicht berücksichtigt nicht die vielfältigen Möglichkeiten und Aspekte, die bei der Verbindung von Elementen zu einem Ganzen auft reten. Vereinigung ist kein eindeutiger Prozess. In der Ausstellung werden ausgewählte Bereiche gezeigt, in denen das gegenwärtige  Empfi nden von Überfl uss erscheint, sowie gewisse Fragestellungen suggeriert werden, die mit dem Streben danach verbunden sind, die Einzelteile zusammenzuführen. Die Fragen beziehen sich unter anderem auf die Integration heterogener Elemente mit Augenmerk darauf, dass sie als persönlich bzw. eigenständig empfunden werden. Andere Konzepte sind die Behandlung von Überfl uss als Schutz vor Disziplinierung, eine konsumtive Herangehensweise  an den Überfl uss von Bildern, die uns die gegenwärtige Realität liefert, sowie die Annahme von möglichen Komplexitäten bei der Einführung von Verbindungen.

 

 

Grzegorz Sztabiński

 

Tomasz Matuszak, Self-Specifi c. Wszystkie moje marzenia,

skóra bydlęca, tatuaż, 2016

Tomasz Matuszak, Self-Specifi c. Alle meine Träume,

Rindsleder, Tätowierung, 2016

Magdalena Samborska, Kiedy ciało bierze miarę, wydruk, 2016

Magdalena Samborska, Wenn der Körper Maß nimmt, Print, 2016

Maja Opałko, Kierunki moich dróg, but, kompasy, 2017

Maja Opałko, Die Richtungen meiner Wege,

Schuh, Kompasse, 2017

Sławomir Lorenc, Karmazynowe bryle, fotografi a cyfrowa, 2016

Sławomir Lorenc, Karmesinrote Brille, Digitalfotografi e, 2016

 

Patrycja Lewandowska, Oczyszczenie, kadr z fi lmu, 2015

Patrycja Lewandowska, Bereinigung, Filmausschnitt , 2015

Lesław Miśkiewicz, Bez ty tułu 1, akryl na płycie MDF, montaż, 2015 Lesław Miśkiewicz, Ohne Titel I, Acryl auf MDF-Platt e, Installation, 2015

 

Grzegorz Sztabiński, Odbicie II,

instalacja performaty wna, 1998-2018

Grzegorz Sztabiński, Spiegelung II,

performative Installation, 1998-2018

Marek Domański, Dwanaście lotnisk, druk pigmentowy, 2018

Marek Domański, Zwölf Flughäfen, Pigmentdruck, 2018

Aleksandra Grzęda, Marzenia, wspomnienia...,

technika własna, 2015

Aleksandra Grzęda, Träume, Erinnerungen...,

individuelle Technik, 2015

Barbara Szewczyk, Bohaterka z jednym skrzydłem,

technika własna, 2017

Barbara Szewczyk, Die Heldin mit einem Flügel,

individuelle Technik, 2017

Maciej Ziółkowski, Jeden wieczór, technika własna, 2015

Maciej Ziółkowski, Ein Abend, individuelle Technik, 2015

Aleksandra Fryc, Decyzja, kadr z fi lmu, 2016

Aleksandra Fryc, Entscheidung, Filmausschnitt , 2016

Dorota Szczepaniak, 12 sześcianów,

drewno, gwoździe, 2018

Dorota Szczepaniak, 12 Würfel,

Holz, Nägel, 2018

 

Gabriela Porada, Wspomnienia przy zgaszonej lampce,

lustro, lampka, 2017

Gabriela Porada,Erinnerungen bei ausgeschalteter Lampe,

Spiegel, Lampe, 2017