lAbiRynT 2018

Idee

Archiv

Ausstellungen

Programm

Organisatoren

Akademie

Bildbericht

Karte

19-21 Października Oktober

katalog

Katalog

Fotografie- und Multimediaakademie

Warsztaty fotografii i multimediów

Projektkoordinator | koordynator projektu: Michael Kurzwelly

 

Workshopleiter | Wykładowcy: Robert Abts, Marcin Berdyszak, Piotr Kucia, Michael Kurzwelly, Anna Panek-Kusz

 

Miejsce | Ort: Uniwersytet Ludowy we Frankfurcie | Volkshochschule Frankfurt

 

Uczestnicy warsztatów (autorzy) | Workshopteilnehmer (Autoren): Michael Clasen, Witold Cholewa, Joanna Korbus, Malwina Donarska , Horst Drewing, Agnieszka Dubacka, Tomasz Fedyszyn, Ines Gerstmann,Tymon Golubski, Samar Henawy, Natalia Janczycka, Sławomir Janecki, Gudrun Kissinger, Christa Kühne, Katarzyna Kochańska, Uta Kurzwelly, Emilia Kusz, Karolina Konczyńska, Maciej Konczyński, Klaudia Kwiecińska, Artur Kozłowski, Jacek Kozłowski, Paweł Lech, Anna Łysiak, Beata Łysiak, Robert Marszałek, Kaja Mierzejewska, Paweł Mojsiejewicz, Dariusz Olechno, Jörg Sägebarth, Hanna Samelska, Nina Skrzypacz, Halina Samsonowicz, Aneta Szcześniewicz, Marzena Tatarska, Konrad Tschäpe, Agnieszka Woźna, Renata Zając, Marta Zaporowska, Karin Zilske, Piotr Żilitynkiewicz

 

 

katalog- Akademia fotografii i multimediów 2018

Katalog- Fotografie- und Multimediaakademie 2018

„Akademia lAbiRynTu“ odbywa się w tym roku po raz ósmy. Jak co roku zaprosiliśmy zainteresowanych sztuką i fotografi ą w wieku od 16 do 99 lat, by poprzez własne działania artystyczne zanurzyli się w świat sztuki, fotografii i multimediów.

 

Sztuka współczesna wymaga od nas namysłu. Jeden rzut oka w przelocie nie pozwoli uchwycić złożoności dzieła. A nam, przy nadmiarze bodźców płynących ze świata, jest trudno zatrzymać się i zagłębić w jeden z nich. Taka postawa grozi powierzchownością odbioru. Tymczasem sztuka nie jest wcale bardziej złożona niż powiązania, w których toczy się nasze życie.

 

Sztuka nieustannie otwiera nowe drzwi. Fotografi a, będąca wszak dziedziną sztuki, należy do mediów, z których prawie wszyscy korzystają: selfi e czy krótkie filmiki to dwa przykłady tego, w jaki sposób komunikujemy się z wieloma odbiorcami poprzez media społeczne.

 

Wiadomo, że media cyfrowe niezwykle łatwo poddają się manipulacjom. Dowodem tego są dyskusje na temat fake newsów. Nasza „Akademia lAbiRynTu” jest zaproszeniem, by poprzez kreatywną zabawę nowymi mediami przekroczyć próg i pogłębić zrozumienie tego, jak media digitalne zmieniają nasze czasy.

 

W ramach festiwalu wyniki pracy warsztatowiczów pokazywane są na równi z pracami innych twórców. Dzięki temu – poprzez relacje do innych propozycji artystycznych – uczestnicy warsztatów mogą lepiej zrozumieć swoje własne dokonania. Niektórzy z nich nie po raz pierwszy biorą udział w „Akademii”, a są i tacy, którzy wypracowali już własną pozycję artystyczną.

 

Organizatorami Akademii Fotografi i i i Multimediów Festiwalu „lAbiRynT” są Stowarzyszenie Słubfurt oraz Galeria Okno Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury SMOK. Ważnym partnerem przy realizacji projektu jest Uniwersytet Ludowy we Frankfurcie nad Odrą. Nowymi partnerami  tym roku to BLmK-Brandenburgisches Landesmuseum für moderne Kunst (Brandenburskie Muzeum Sztuki Nowoczesnej) oraz Urząd Miejskich Cmentarzy. Projekt fi nansowany jest przez Miasto Frankfurt nad Odrą oraz Euroregion Viadrina.

 

 

 

Michael Kurzwelly

 

Die „lAbiRynT-Akademie” fi ndet dieses Jahr zum achten Mal statt. Wie jedes Jahr haben wir an Kunst- und Fotografie interessierte Menschen zwischen 16 und 99 Jahren eingeladen, durch eigenes künstlerisches Tun in die Welt von Kunst, Fotografi e und Multimedia einzutauchen.

 

Zeitgenössische Kunst verlangt von uns Hinwendung. Im Vorbeigehen lässt sich die Komplexität eines Kunstwerkes nicht erfassen. In einer von Reizüberfl utung bestimmten

Welt fällt es uns jedoch schwer, anzuhalten und uns in etwas zu vertiefen. Unsere Wahrnehmung droht oberfl ächlich zu werden. Dabei ist Kunst nicht komplexer, als die Zusammenhänge, in denen sich unser Leben abspielt.

 

Gerade Kunst kann uns dabei behilfl ich sein, immer wieder neue Türen zu öff nen, und insbesondere die Fotografie ist ein Medium, das heute von fast allen Menschen täglich genutzt wird: „Selfi es“ und kurze Filmsequenzen sind nur zwei Beispiele dafür, wie wir uns in den sozialen Medien vielen Rezipienten mitteilen.

 

Wir wissen, dass die digitalen Medien hochartifi zielle Manipulationen sind. Die Diskussion um „FakeNews“ ist ein Beweis. Unsere „lAbiRynT-Akademie” ist eine Einladung, durch kreatives Spiel mit den neuen Medien eine Schwelle zu überschreiten und ein tieferes Verständnis für den digitalen Wandel unserer Zeit zu erlangen.

 

Die Ergebnisse der Workshopteilnehmer werden gleichwertig mit den Arbeiten anderer Kunstschaff ender auf dem Festival gezeigt. So können sie ihre eigenen Arbeiten in Beziehung zu anderen künstlerischenPositionen besser verstehen. Einige Teilnehmer sind zum wiederholten Male dabei und manche haben bereits eigene künstlerische Positionen

erarbeitet.

 

Veranstalter der Fotografie- und Multimediaakademie lAbiRynT sind der Verein Słubfurt und die Galerie OKNO des Städtischen Kulturzentrums der Stadt Słubice SMOK. Darüber hinaus ist die Volkshochschule Frankfurt (Oder) ein wichtiger Partner bei der Umsetzung des Projektes. Als weitere Partner konnten wir dieses Jahr das BLmK-Brandenburgisches

Landesmuseum für moderne Kunst und das Friedhofsamt der Stadt Frankfurt (Oder) gewinnen. Das Projekt wird von der Stadt Frankfurt (Oder) und der Euroregion Viadrina fi nanziert.

 

 

 

Michael Kurzwelly

W pętli czasu

Zeitsprung

prowadzenie | Leitung: Robert Abts

Tematem warsztatów były sytuacje i motywy z przeszłości. W stare, historyczne fotografie tchnęliśmy nowe życie. W przestrzeni publicznej/prywatnej Frankfurtu i Słubic odszukaliśmy miejsca, w których wykonane były fotografie sprzed lat.

 

Uczestnicy wybierali zdjęcia (mogły to być również ich własne, prywatne) do opracowania, po czym określali ich lokalizację, liczbę osób, rekwizyty, kąt kamery i tworzyli „storyboard”, czyli historię zdjęcia.

 

Następnie robili zdjęcia w terenie. Wybrane ujęcia, opracowane cyfrowo, zostały wydrukowane w wersji monochromatycznej. Podczas prezentacji oryginalne zdjęcia są porównywane ze współczesną powtórką.

 

Das Th ema des Fotoworkshops waren Situationen und Motive vergangener Zeiten. Wir wollten alte und historische Aufnahmen ins Heute übertragen und nachstellen. Hierbei waren markante, traditionelle und repräsentative Orte im öffentlichen/ privaten Raum Frankfurt-Słubice der Anhaltspunkt und der Aktionsrahmen der fotografi schen Darstellung.

 

Die Teilnehmer wählten Fotos aus, es konnten auch mitgebrachte private Fotos sein. Sie bestimmten Ort, Anzahl der Personen, Requisiten, Kameraperspektive und erstellten eine Art „Storyboard“.

 

Die Fotos wurden dann vor Ort nachgestellt, digital fotografiert, ausgewählt und als Schwarzweißfotos gedruckt. Bei der Präsentation ist das Originalfoto der inszenierten Kopie gegenüber gestellt.

 

Kreacja zbiorowa | Sammelkreation

Pomiędzy performance a obrazem

Zwischen Performance und Bild

prowadzenie | Leitung: Marcin Berdyszak

Warsztaty rozpoczęły się wstępem do performance’u, aby uczestnicy poznali tę formę wypowiedzi. Kolejny etap to ten, w którym tworzyli krótki materiał filmowy na temat przedstawionego problemu. Następnie na tle swojego nagrania robili drugi performance; tworzyło to całość, która została udokumentowana kamerą jako ostateczna realizacja. Działania uczestników mogły być indywidualne bądź w małych maksymalnie trzyosobowych grupach. Po prezentacjach odbyła się dyskusja dotycząca jakości projektów.

 

Der Workshop begann mit einer Einführung in die Performancekunst. Es ging darum, diese Ausdrucksform kennen zu lernen. In einer weiteren Etappe erstellten oder sammelten die TeilnehmerInnen kurze Filmsequenzen, die sich mit der Th ematik beschäft igen. Danach wurden die Filminhalte mit Performance-Aktivitäten verknüpft . So entstand eine Art Gesamtkunstwerk, das wiederum mit der Kamera dokumentiert wurde. Die TeilnehmerInnen konnten individuell oder in Gruppen mit maximal 3 Personen ihre Performances realisieren. Nach den Präsentationen wurden die Projekte von allen gemeinsam besprochen.

 

Kreacja zbiorowa | Sammelkreation

Oversaturated

prowadzenie | Leitung: Piotr Kucia

W ramach warsztatu Oversaturated uczestnicy mieli możliwość stworzenia przestrzeni wykorzystującej głównie kolor i światło. Wzajemne oddziaływanie barw, przekraczanie granic saturacji w kontrolowanych warunkach przy użyciu lamp błyskowych i filtrów pozwoliły na stworzenie interesującego zestawu prac. Ponieważ uczestnicy mieli do dyspozycji całą szkołę podstawową we Frankfurcie, każdy znalazł dla siebie inspirację. Powstałe zdjęcia są wynikiem kilkugodzinnego studium nad kompozycją i barwą. Warsztaty stanowią próbę odpowiedzi na pytanie, czy kolor w przestrzeni może być syndromem pozytywnego nadmiaru.

 

Im Rahmen des Workshops Oversaturated hatten die Teilnehmer die Möglichkeit nur mit den Mitteln von Farbe und Licht Raum zu erschaff en. Das Ineinanderwirken von Farbtönen und das kontrollierte Überschreiten der Sättigungsgrenze durch den Einsatz von Blitzlicht und Filtern ermöglichten uns, diese interessante Zusammenstellung von Arbeiten zu schaff en. Da die Teilnehmer die Möglichkeit hatten, die gesamte Grundschule in Frankfurt (Oder)

zu nutzen, fanden alle genügend Inspirationen für ihre Arbeit. Die entstandenen Fotos sind das Ergebnis eines mehrstündigen Studiums von Komposition und Farbtönen. Der Workshop kann als Versuch gelesen werden, eine Antwort auf die Frage zu fi nden, ob Farbe im Raum das Syndrom eines positiven Übermaßes sein kann.

 

Karolina Konczyńska

Dariusz Olechno

Kolekcja – typologia fotograficzna

Sammlung – fotografische Typologie

prowadzenie | Leitung: Anna Panek-Kusz

Na moich warsztatach fotograficznych szukaliśmy nadmiaru w rzeczywistości, aby go ujawniać, wyzwalać, grupować, kolekcjonować, porządkować. Próbowaliśmy go systematyzować, tworząc kolekcje podobieństw, różnic, wzajemnych relacji.

 

Zajęliśmy się typologią, czyli zbiorami fotografii grupującymi poszczególne motywy, elementy, które łączą pewne cechy. Z historii fotografii wiemy, że w wielu przypadkach

tworzenie typologii stało się pretekstem do zbadania określonego problemu, zjawiska, w celach naukowych i poznawczych. Jednocześnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby typologia miała charakter jedynie formalny, będąc źródłem przyjemności, konsekwencji, wytrwałości oraz uważnego obserwowania świata.

 

In meinem Workshop habe ich dazu einladen, das Übermaß in der Wirklichkeit zu suchen. Wir wollten den Überfluss aufdecken, befreien, gruppieren, sammeln und ordnen. Wir versuchten, das Übermaß zu systematisieren und so eine Sammlung von Ähnlichkeiten, Unterschieden und Beziehungen untereinander zu erstellen.

 

Wir beschäftigten uns mit der Typologie, also mit Fotosammlungen, die einzelne Motive mit ähnlichen Eigenschaft en gruppieren. Die Geschichte der Fotografie lehrt uns, dass die Typologie häufi g verwendet wurde, um bestimmte Probleme und Erscheinungen unter erkenntnistheoretischen und wissenschaft lichen Aspekten zu untersuchen. Gleichzeitig kann Typologie auch einfach aus formalen Gründen betrieben werden, als Quelle von Konsequenzen und einer wachen Beobachtung von Welt. Fast jeder von uns hat schon einmal etwas gesammelt.

 

Anna Łysiak

Nadmiar w pustce?

Ein Übermaß an Leere?

prowadzenie | Leitung: Michael Kurzwelly

Temat festiwalu „Syndrom nadmiaru” jest wieloznaczny i pozwala postawić wiele pytań. Słowo „syndrom” wskazuje na zachowanie patologiczne. Za dużo, zbyt wiele, za grubo?

Ale czego? Za dużo dobrego?

 

Rozmawialiśmy o naszych skojarzeniach i interpretacjach. Następnie wszyscy rozpoczęli pracę artystyczną nad pytaniem- tematem festiwalu.

 

Spotykaliśmy się regularnie i dyskutowaliśmy nad postępami naszej pracy. Na zakończenie wspólnie jako zespół kuratorski wybraliśmy prace wykonane do katalogu i wystawę.

 

Der Festivaltitel „Syndrom des Übermaßes” gibt uns viele Fragen auf. Der Begriff Syndrom deutet auf ein krankhaftes Verhalten hin. Zu viel, zu groß, zu dick? Oder was? Zuviel des Guten?

 

Wir sprachen über unsere Assoziationen und Interpretationen. Anschließend begann jeder, zu dieser Frage – dem Motto des Festivals – künstlerisch zu arbeiten.

 

Nach dieser Vorbereitung trafen wir uns in regelmäßigen Abständen, um uns gegenseitig unsere Arbeiten zu zeigen und sie gemeinsam zu besprechen. Den Abschluss bildet eine gemeinsam getroff ene kuratorische Auswahl entstandener Arbeiten für Katalog und Ausstellung.

 

Uta Kurzwelly

Piotr Żilitynkiewicz