lAbiRynT 2018

Idee

Archiv

Ausstellungen

Programm

Organisatoren

Akademie

Bildbericht

Karte

19-21 Października Oktober

katalog

Katalog

Exodus

Wystawa studentów Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi

Ausstellung von Studierenden der Staatlichen Hochschule fü r Film, Fernsehen und Theater in Łódź

Kuratorzy | Kuratoren: Marek Poźniak, Sara Mora

 

autorzy | Autoren: Paulina Adaszek (1997), Marta Janecka (1991), Weronika Jędrzejczak (1992), Monika Łuczak (1993), Sara Mora (1991), Mieszko Saktura (1982), Olga Samosionek (1992), Aleksandra Słyż (1993), Pola Sobuń (1994), Marty na Strzelczyk (1991), Piotr Zbierski (1987)

 

Miejsce | Ort: Dawna szkoła podstawowa przy Bischofstraße | Ehemalige Grundschule an der Bischofstraße

Podobno współczesny obywatel krajów rozwiniętych przyswajadziennie więcej informacji niż człowiek średniowiecznyprzez całe życie, a to, co zostaje w głowie, to tylkokropla w morzu obrazów i tekstów, do których mamy codzienniedarmowy i nieograniczony dostęp. Wiemy więcej,ale apetyt rośnie w miarę jedzenia. Podobnie jest z rzeczami,które gromadzimy, oraz niematerialnymi elementamiżycia, takimi jak relacje z ludźmi, doświadczenia czy porywyserca. Wszystkiego chcemy więcej i mocniej. Jednakmit dobrobytu dającego szczęście zaczyna blaknąć. Okazujesię bowiem, że więcej informacji, modeli samochodów,pralek, diet, ubrań, kanałów w telewizji czy karier zawodowychwcale nie oznacza lepszego życia. Pęd do utrzymaniajak największej ilości znajomości spłyca je, a bezmiarinformacji nie pozwala wybrać tych naprawdę ważnych.Nadmiar prowadzi do dewaluacji. Po co naprawiać telefon,skoro można kupić nowy? Po co naprawiać relację małżeńską,skoro tak łatwo o nowego partnera? Duży wybór stajesię przekleństwem. Nadmiar rodzi niepokój i uczucie zagubienia,a także bunt i chęć ucieczki. Nie cofniemy się dośredniowiecza, jednak być może jest jakieś Wyjście, któregostudenci będą poszukiwać w ramach wystawy Exodus.

 

 

Angeblich erwirbt der in einem Industrieland lebende Gegenwartsmenschtäglich mehr Informationen pro Tag alsein Mensch des Mittelalters über sein ganzes Leben hinweg,und das, was im Gedächtnis bleibt ist nur ein Tropfenim Meer von Bildern und Texten, zu denen wir täglich unbeschränktund gratis Zugriff haben. Wir wissen mehr, aberder Appetit wächst mit dem Ausmaß des Verzehrs. Ähnlichist es mit Dingen, die wir sammeln sowie immateriellenElementen des Lebens, sowie zwischenmenschlichen Beziehungen,Erfahrungen oder Herzenseroberungen. Vonallem wollen wir mehr und intensiver. Jedoch verblasstder glückspendende Wohlstandsmythos allmählich. Es erweistsich nunmehr, dass mehr Information, Automodelle,Waschmaschinen, Diäten, Kleidung, Fernsehkanäle oderBerufskarrieren keineswegs ein besseres Leben bedeuten.Der Drang eine Maximalzahl an Bekanntschaft en zuhaben fl acht diese nur ab, und eine Maßlosigkeit an Informationenerlaubt es nicht, die wirklich wichtigen auszuwählen.Überfl uss führt zu Abwertung. Wozu ein Telefonreparieren, wenn der Neukauf so greifb ar ist? Wozu die Ehereparieren, wenn es so einfach um neue Partner bestandenist? Die große Auswahl wird zum Fluch. Überfl uss wecktUnruhe und ein Verlorenheitsgefühl, sowie Rebellion undFluchtwünsche. Wir kehren nicht ins Mittelalter zurück,aber vielleicht gibt es einen Ausweg, den die Studierendenim Rahmen der Ausstellung Exodus erkunden werden.

Sara Mora

Marty na Strzelczyk

Marta Janecka

Paulina Adaszek

Mieszko Saktura

Monika Łuczak

Piotr Zbierski

Weronika Jędrzejczak

 

Olga Samosionek