Slide
doslider02
doslider01
previous arrow
next arrow

Wielowymiarowość kadru
Die Mehrdimensionalität des Rahmens
Multidimensionality of the Frame

Autor | artist: Anna Panek-Kusz (1975)
miejsce | Ort | place: Dolina Uradu, ul. Szosowa 34, Urad

 

Czarny

Logo festiwalu bazuje na znaku graficznym, którego jedynym zmiennym elementem jest kolor. W tym roku pojawiła się czerń. Do tej pory była jakby przewidziana, ale odłożona. Gdy w 2020 r., w czasie pandemii, w gronie trzech kuratorów (Anna Panek-Kusz, Jerzy Olek, Michael Kurzwelly) zastanawialiśmy się nad kolejnym kolorem, Jerzy zaproponował czarny, ale praktycznie od razu poprawił sam siebie: „Nie, to chyba jeszcze nie czas”. Ten festiwal jest pierwszym bez fizycznej obecności Jerzego – jego pomysłodawcy i kuratora. Nie będzie jego anegdot, niezliczonych rozmów. Będzie jednak namiastka jego obecności poprzez indywidualną wystawę, wykłady o jego twórczości, oraz wspomnienia. Postanowiłam, że moja tegoroczna prezentacja również zostanie namaszczona czernią, która będzie pochłaniać i odbijać zarazem. Moją pracę Wielowymiarowość kadru pokażę w czarnej odsłonie. Pięć proporcjonalnie zmniejszanych się passe-partout bez wypełnienia, wykonanych z czarnego akrylu, zostanie zawieszonych w przestrzeni jedno za drugim. Obiekt prowokujący do kontemplacji przestrzeni zewnętrznych i wewnętrznych jednocześnie. Obiekt dedykowany jest Janowi Berdyszakowi i Jerzemu Olkowi.

Schwarz

Das Logo des Festivals basiert auf einem Logo, dessen einziges variables Element die Farbe ist. Dieses Jahr ist die Farbe Schwarz hinzugekommen. Bis jetzt war es irgendwie geplant, aber verschoben worden. Als die drei Kuratoren (Anna Panek-Kusz, Jerzy Olek, Michael Kurzwelly) im Jahr 2020, während der Pandemie, über die nächste Farbe nachdachten, schlug Jerzy Schwarz vor, korrigierte sich aber praktisch sofort: „Nein, ich glaube, es ist noch nicht an der Zeit“. Dies ist das erste Festival ohne die physische Anwesenheit von Jerzy – dem Initiator und Kurator des Festivals. Seine Anekdoten, seine unzähligen Gespräche wird es nicht geben. Es wird jedoch einen Ersatz für seine Anwesenheit geben, und zwar durch eine Einzelausstellung, Vorträge über seine Arbeit und Erinnerungen. Ich habe beschlossen, dass meine diesjährige Präsentation ebenfalls mit Schwarz gesalbt sein wird, das gleichzeitig absorbiert und reflektiert. Ich werde meine Arbeit Multidimensionalität des Rahmens in Schwarz zeigen. Fünf proportional schrumpfende Passepartouts ohne Füllung aus schwarzem Acryl werden hintereinander im Raum hängen. Ein Objekt, das zur gleichzeitigen Betrachtung von Außen- und Innenräumen anregt. Das Objekt ist Jan Berdyszak und Jerzy Olek gewidmet.

Black

Our festival’s logo is based on a graphic sign whose only variable element is colour. This year, black has appeared. Until now, it had been sort of envisaged, but postponed. When in 2020, during the pandemic, the three curators (Anna PanekKusz, Jerzy Olek, Michael Kurzwelly) were choosing the next year’s colour, Jerzy suggested black, but practically immediately corrected himself: “No, perhaps not yet”. This is the first festival without the physical presence of Jerzy–its originator and curator. There won’t be the usual Jerzy’s anecdotes or countless conversations. There will, however, be a substitute for his presence through a solo exhibition, lectures on his work, and reminiscences. I have decided that my presentation this year will also be anointed with black, which will absorb and reflect at the same time. I will show my work The Multidimensionality of the Frame in a black version. Five proportionally shrinking empty passe-partouts, made of black acrylic, will be suspended in space one behind the other. The object provokes the contemplation of external and internal spaces simultaneously. It is dedicated to Jan Berdyszak and Jerzy Olek.

Galeria Okno
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK
ul. 1. Maja 1
PL-69-100 Słubice
anna@galeriaokno.pl

Słubfurt e.V.
Güldendorfer Straße 13
D-15230 Frankfurt (Oder)
arttrans@arttrans.de