Slide
doslider02
doslider01
previous arrow
next arrow

Po fotografii
Nach der Fotografie
After Photography

Autorzy | Autoren | artists: Jan Berdyszak (1934-2014), Marcin Berdyszak (1964)
miejsce | Ort | place: Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK, ul. 1 Maja 1, Słubice

Fotografię można traktować jako przedłużenie twórczej aktywności, tej samej albo innej, która była powodem powstania jakiejś realizacji. To swoiste foto-continuum, a dzięki ingerencji w fotografie dokumentujące instalację albo realizację o charakterze procesualnym powstaje nowa refleksja, a tym samym nowa realizacja. Może ona urzeczywistnić się tylko dzięki fotografii i reagowaniu na nią. Interesuje mnie fotografia jako medium, które ma możliwość ujawnienia innych wartości niż te, które były powodem powstania prac wyjściowych będących treścią fotografii. Możemy je odkryć dzięki ingerencjom w fotografie innymi środkami artykulacji nienależącymi do tego medium, co poszerza pole doświadczania samej realizacji wyjściowej, poszerza świadomość, jak i może stać się punktem wyjściowym kolejnych realizacji.

 

Marcin Berdyszak

Die Fotografie kann als eine Erweiterung der kreativen Tätigkeit gesehen werden, die zu einer Realisierung geführt hat, sei es die gleiche oder eine andere. Sie ist eine Art Fotokontinuum, und durch den Eingriff in die Fotografien, die eine Installation oder eine prozesshafte Realisierung dokumentieren, entsteht eine neue Reflexion und damit eine neue Realisierung. Sie kann nur durch die Fotografie und die Reaktion darauf zum Tragen kommen. Ich interessiere mich für Fotografie als ein Medium, das die Möglichkeit hat, andere Werte zu enthüllen als die, die das ursprüngliche Werk hervorgebracht hat. Wir können sie entdecken, indem wir in die Fotografie mit anderen Ausdrucksmitteln eingreifen, die nicht zu diesem Medium gehören. Das Erfahrungsfeld der ursprünglichen Realisierung wird so erweitert, das Bewusstsein wird erweitert und kann Ausgangspunkt für weitere Realisierungen werden.

 

Marcin Berdyszak

Photography can be considered an extension of the creative activity, be it the same or different, which has brought about a given work. It is a specific photocontinuum, in which by intervening in photos that document an installation or a processual work, a new reflection and thus a new work is created. It can only come into being through photography and a reaction to it. I am interested in photography as a medium that is able to reveal other values than those that gave rise to the initial works that are the content of the photo. We can discover them by intervening in photos with other means of articulation that do not belong to this medium. This approach broadens the experience of the original work itself, broadens awareness and can also become a starting point for further subsequent works.

 

Marcin Berdyszak

Jan Berdyszak, Zatrzymanie amarantem, 100x70cm, 2001
Jan Berdyszak, Festhalten mit Amaranth, 100x70cm, 2001
Jan Berdyszak, Amaranth Stoppage, 100x70cm, 2001

Marcin Berdyszak, Wobec cienia, 100x70cm, 2023
Marcin Berdyszak, Dem Schatten ins Auge sehen, 100x70cm, 2023
Marcin Berdyszak, Facing Shadow, 100x70cm, 2023

Galeria Okno
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK
ul. 1. Maja 1
PL-69-100 Słubice
anna@galeriaokno.pl

Słubfurt e.V.
Güldendorfer Straße 13
D-15230 Frankfurt (Oder)
arttrans@arttrans.de