Slide
doslider02
doslider01
previous arrow
next arrow

Otwarta przestrzeń
Offener Raum
Open Space

Wystawa studentów i absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi | Ausstellung von Studierenden und Absolventen der Staatlichen Hochschule für Film, Fernsehen und Theater in Łódź | Exhibition by students and graduates
of the Polish National Film, Television and Theatre School in Łódź

Kuratorzy | Kuratoren | curators: Marek Poźniak (1960), Szymon Kobusiński (1973); Karolina Nowicka (1985),
autorzy | Autoren | artists: Hanna Berenthal (1991), Paulina Byczek (2000), Krzysztof Czyżewski (1999), Julia Dacka (1997),
Daria Irena Górniewska (2001), Paweł Grabowski (1985), Maria Magdalena Jaszczurowska (1999), Aleksandra Jędruch (1995),
Agnieszka Jurek-Opalińska (1982), Julia Kiklica (1998), Marcin Korbus (2000), Szymon Kowalczyk (2000), Marianna Kulesza (1990),
Diana Kulińska (1997), Karolina Nina Kupis (1995), Jarosław Kuśmierski (1992), Natalia Łęgoszewska (1999),
Joanna Miklaszewska-Sierakowska (1975), Joanna Mroczek (1993), Aleksandra Mrówczyńska (2001), Łukasz Niewiadomski (1985),
Matylda Niżegorodcew (2001), Karolina Nowicka (1985), Eryk Siemianowicz (1998), Agnieszka Sochal (1988);
miejsce | Ort | place: Kleist Forum, Platz der Einheit 1, Frankfurt (O)

Zacznę od Kanta, dla którego przestrzeń nie jest obiektywna i rzeczywista, ale zawsze subiektywna. U Kanta przekształca się ona z rzeczy samej w sobie, która istnieje poza nami, w przestrzeń percepcji. W przeciwieństwie do tego myśliciela wielu mu współczesnych myślało o przestrzeni na dwa inne sposoby: albo postrzegano ją jako bezwarunkowy i niezbywalny pojemnik wszystkich możliwych rzeczy, albo, jak zalecał Leibniz, jako relację rzeczy między sobą. W ten sposób sama przestrzeń staje się czymś historycznym, czymś, co zmienia się wraz z jej postrzeganiem w czasie. Jednym aspektem przestrzeni jest jej lokalny widok: gdziekolwiek jestem, mam przegląd pewnej jej części, którą mogę opisać matematycznie. Jeszcze innym aspektem jest jej dokumentacja za pomocą aparatu fotograficznego – i tu pojawia się duża możliwość manipulacji. Przestrzeń to relacja rzeczy lub ludzi do siebie, to punkt, linia i wynikająca z nich płaszczyzna. W naszej prezentacji nie ograniczamy się do patrzenia na przestrzeń przez pryzmat geometrii, ważne są czynniki, które nadają jej znaczenie – dla każdego inne. Wynika to z doświadczenia, wyrafinowania wizualnego, emocji.

Marek Poźniak

Ich beginne mit Kant, für den der Raum nicht objektiv und real, sondern immer subjektiv ist. Bei Kant verwandelt er sich von einem Ding an sich, das außerhalb von uns existiert, in einen Raum der Wahrnehmung. Im Gegensatz zu diesem Denker haben viele seiner Zeitgenossen den Raum auf zwei andere Weisen gedacht: Entweder wurde er als das unbedingte und unveräußerliche Behältnis aller möglichen Dinge gesehen, oder, wie Leibniz es vertrat, als die Beziehung der Dinge zueinander. Auf diese Weise wird der Raum selbst zu etwas Historischem, zu etwas, das sich mit seiner Wahrnehmung im Laufe der Zeit verändert. Ein Aspekt des Raumes ist seine lokale Sicht: Wo immer ich bin, habe ich einen Überblick über einen Teil des Raumes, den ich mathematisch beschreiben kann. Ein anderer Aspekt ist die Dokumentation durch eine Kamera – und hier gibt es große Möglichkeiten der Manipulation. Der Raum ist die Beziehung von Dingen oder Menschen zueinander, er ist ein Punkt, eine Linie und die daraus resultierende Ebene. In unserer Präsentation beschränken wir uns nicht darauf, den Raum durch das Prisma der Geometrie zu betrachten, wichtig sind die Faktoren, die ihm Bedeutung verleihen – für jeden anders. Dies geschieht durch Erfahrung, visuelle Raffinesse und Emotionen.

Marek Poźniak

Let me start with Kant, for whom space is not objective and real, but always subjective. In Kant, it is transformed from a thing in itself, which exists outside of us, into a space of perception. In contrast to this thinker, many of his contemporaries thought of space in two other ways: either it was seen as the unconditioned and indispensable container of all possible things, or, as Leibniz believed, as the relation of things to one another. In this way, space itself becomes something historical, something that changes with its perception over time. One aspect of space is its local view: wherever I am, I have an overview of a part of space that I can describe mathematically. Still another aspect is the documentation of this space with a camera–and here emerges a great possibility for manipulation. Space is the relationship of things or people to one another, it is a point, a line and the resulting plane. In our presentation, we are not limited to looking at it through the prism of geometry, what is important are the factors that give space meaning–different for everyone. This difference comes from experience, visual sophistication and emotion.

Marek Poźniak

Matylda Niżegorodcew

Diana Kulińska

Joanna Mroczek

Karolina Nina Kupis

Agnieszka Jurek-Opalińska

Jarosław Kuśmierski

Marcin Korbus

Joanna Miklaszewska-Sierakowska

Karolina Nowicka

Krzysztof Czyżewski

Daria Irena Górniewska

Aleksandra Mrówczyńska

Julia Dacka

Aleksandra Jędruch

Hanna Berenthal

Natalia Łęgoszewska

 Eryk Siemianowicz

Łukasz Niewiadomski

Marianna Kulesza

Julia Kiklica

Agnieszka Sochal

Szymon Kowalczyk

Maria Magdalena Jaszczurowska

Paweł Grabowski

Galeria Okno
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK
ul. 1. Maja 1
PL-69-100 Słubice
anna@galeriaokno.pl

Słubfurt e.V.
Güldendorfer Straße 13
D-15230 Frankfurt (Oder)
arttrans@arttrans.de