Slide
doslider02
doslider01
previous arrow
next arrow

Deszcz medialny
Medialer Regen
Media Rain

Autor | artist | Autor: Janusz Piotr Musiał (1974)
miejsce | place | Ort: Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK, ul. 1 Maja 1, Słubice

Człowiek funkcjonuje na styku wyzna – czanym przez naturę i cywilizację, gdzie to, co organiczne przenika się z tym, co techniczne, to, co jest skutkiem oddzia – ływania żywiołów z tym, co jest efektem aktywności człowieka. Prace składające się na cykl Przestrzeń i pustka podejmują próbę analizy struktury budującej obraz przekazu monitorowego oraz treści tegoż przekazu obserwowanego i rejestrowa – nego w określonej jednostce czasu. Media czasowe stają się mediami prze – strzennymi. Czas staje się ujętym w ramę kadrem i obrazem. Cykl pozwala na poddanie refleksji oraz na głębsze przyjrzenie się mediom fluk – tuacyjnych, efemerycznych prezentacji ekranowych.

 

deszcz medialny
ołtarze medialne
ekrany

zanurzeni
we współczesnej wirtualnej jaskini
świetlnych iluzji
przeżycie błysku
oszołomienie światłem
prędkość światła
trzeci interwał
światło, czas i przestrzeń
światło techniczne […]
dziś
światło techniczne
prędkość
błysk
iluzja
kiedyś
światło naturalne
kontemplacja
metafizyczne doznanie

Der Mensch funktioniert an der Schnitt – stelle zwischen Natur und Zivilisation, wo sich das Organische und das Techni – sche, die Wirkung der Elemente und die Wirkung der menschlichen Tätigkeit ver – mischen. Die Werke der Serie Raum und Leere versuchen die Struktur zu analysie – ren, die das Bild der Bildschirmbotschaft – und den in einer bestimmten Zeiteinheit beobachteten und aufgezeichneten Inhalt dieser – Botschaft aufbaut. Zeitliche Medien werden zu räumlichen Medien. Die Zeit wird zum gerahmten Rahmen und Bild. Die Serie ermöglicht eine Reflexion und einen tieferen Blick auf die Medien der fluktuierenden, flüchtigen Bildschirmdar – stellungen.

 

Medialer Regen
Mediale Altäre
Bildschirme

versunken
in einer zeitgenössischen virtuellen
Höhle
der leuchtenden Illusionen
ein Blitzlicht zu erleben
betäubt vom Licht
Lichtgeschwindigkeit
drittes Intervall
Licht, Zeit und Raum
technisches Licht […]
heute
technisches Licht
Geschwindigkeit
Blitzlicht
Illusion
einmal
natürliches Licht
Kontemplation
metaphysische Erfahrung

 

Man functions at the interface between nature and civilisation, where the organic mixes with the technical, and the action of the elements with the effect of hu – man activity. The works that make up the Space and Void series attempt to analyse the structure building up the image of the monitor message and the content of that message observed and recorded in a giv – en unit of time. Temporal media become spatial media. Time becomes a framed frame and im – age. The series calls for reflection and a closer look at the media of fluctuating, ephem – eral screen presentations.

 

media rain
media altars
screens

immersed
in a contemporary virtual cave
of luminous illusions
experiencing a flash
stunned by light
speed of light
the third interval
light, time and space
technical light […]
today
technical light
speed
flash
illusion
once
natural light
contemplation
metaphysical experience

Deszcz medialny, technika własna, 2006/2023
Medialer Regen, eigene Technik, 2006/2023
Media Rain, own technique, 2006/2023

Galeria Okno
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK
ul. 1. Maja 1
PL-69-100 Słubice
anna@galeriaokno.pl

Słubfurt e.V.
Güldendorfer Straße 13
D-15230 Frankfurt (Oder)
arttrans@arttrans.de