Slide
doslider02
doslider01
previous arrow
next arrow

Warsztaty fotografii i multimediów
Fotografie und Multimediaakademie
Academy of Photography and Multimedia

Koordynator projektu | Projektkoordinator | project coordination: Michael Kurzwelly
wykładowcy | Workshopleiter| workshop teachers: Szymon Kobusiński, Michael Kurzwelly, Anna Panek-Kusz, Veit Stratmann, Maciej Zdanowicz
autorzy | Autoren | artists: Witold Cholewa, Michael Clasen, Dariusz Fidrych, Magda Grochoła, Natalia Gronek, Natalia Janczycka, Gudrun Kissinger, Pola Klimaszewska, Karolina Konczyńska, Uta Kurzwelly, Emilia Kusz, Iga Kusz, Anna Łysiak, Beata Łysiak, Malwina Marycka, Kamil Mazur-Czerniecki, Kaja Mierzejewska, Nataliia Mukhina, Dariusz Olechno, Kacper Przywoźny, Martin Rowek, Raisa Sinielnikowa, Nina Skrzypacz, Katarzyna Skubisz, Eberhard Staar, Fabian Sztachelski, Konrad Tschäpe, Kinga Węsiora, Andriana Zheliazko, Karolina Zielińska, Piotr Zilitynkiewicz; miejsce | Ort | place: Volkshochschule, Gartenstraße 1, Frankfurt (Oder)

Jak co roku zaprosiliśmy młodych i starszych mieszkańców Frankfurtu nad Odrą i Słubic zainteresowanych sztuką i fotografią do zanurzenia się w świecie sztuki poprzez własne działania twórcze. Niektórzy są aktywnie zaangażowani od wielu lat, inni ostrożnie podchodzą do medium fotografii.

Wie jedes Jahr haben wir wieder junge und alte an Kunst und Fotografie interessierte Bürger:innen aus Frankfurt (Oder) und Słubice eingeladen, durch eigenes kreatives Tun in die Welt der Kunst einzutauchen. Manche sind seit vielen Jahren aktiv dabei, andere näherten sich dem Medium Fotografie vorsichtig an.

As every year, we invited young and
old citizens from Frankfurt (Oder) and
Słubice who are interested in art and
photography to immerse themselves in
the world of art through their own creative activities. Some have been actively
involved for many years, others approach
the medium of photography cautiously

Przestrzeń na pustkę
Raum für Leere
Space for Emptiness

Prowadzenie | Leitung | conducted by: Michael Kurzwelly

Podczas moich warsztatów uczestnicy udali się we własną podróż artystyczną. Próbowali iść swoją indywidualną drogą, a ja ich w tym wspierałem. Najpierw próbowaliśmy podejść do tematu warsztatów, rozmawialiśmy o swoich skojarzeniach, doświadczeniach i pomysłach. Następnie uczestnicy przystąpili do interpretacji artystycznej danego zagadnienia. Spotykaliśmy się w regularnych odstępach czasu, aby pokazać sobie nawzajem prace i wspólnie je omówić. Ostatnim krokiem była selekcja prac na osobną wystawę podczas festiwalu lAbiRynT

In meinem Workshop waren die Teilnehmerinnen individuell künstlerisch unterwegs. Sie probierten Ihren eigenen Weg zu gehen und ich habe sie dabei unterstützt. Zunächst versuchten wir uns dem Workshopthema anzunähern, unterhielten uns gemeinsam über unsere Assoziationen, Erfahrungen und Ideen. Dann begann jeder, zu dieser Frage künstlerisch zu arbeiten. Wir trafen uns in regelmäßigen Abständen, um uns gegenseitig unsere Arbeiten zu zeigen und sie gemeinsam zu besprechen. Den Abschluss bildete eine Auswahl entstandener Arbeiten, die wir zum Festival lAbiRynT in einer eigenen Ausstellung zeigen.

During my workshops, the participants went on their own artistic journey. With my support, they tried to go their own way. First we tried to approach the topic of the workshop; we talked about our associations, experiences and ideas. Then the participants proceeded with an artistic interpretation of the topic. We met at regular intervals to show the created works and discuss them together. The final step was the selection of works for a separate exhibition during the lAbiRynT festival.

Michael Clasen

Piotr Zilitynkiewicz

Uta Kurzwelly

Eberhard Staar

Gudrun Kissinger

Dariusz Olechno

Konrad Tschäpe

Linia
Linie
Line

Prowadzenie | Leitung | conducted by: Anna Panek-Kusz

Na moim warsztacie uczestnicy mieli uruchomić wyobraźnię i przyjrzeć się możliwościom zaprzężenia aparatu fotograficznego do poszukiwań przestrzeni i pustki. Tematem naszych poszukiwań i eksperymentów była linia – ta, która kształtuje przestrzeń, wyznacza horyzont, wytycza kierunki, określa formy, buduje abstrakcje. Sięgaliśmy po różne środki wyrazu; fotografie były inscenizowane w studio fotograficznym i wypatrzone w plenerze. Jak napisał Jerzy Olek: „Liniomania bywa porywającą obsesją”. Zapraszałam ludzi z pasją odkrywania, fotografów, amatorów i profesjonalistów. Działaliśmy grupowo, inspirując się wzajemnie, ale również indywidualnie odkrywając własne potencjały twórcze.

In meinem Workshop wurden die Teilnehmer gebeten, ihre Vorstellungskraft anzuregen und die Möglichkeiten des Fotoapparates zur Erforschung von Raum und Leere zu erkunden. Das Thema unserer Forschungen und Experimente war die Linie – diejenige, die den Raum formt, den Horizont markiert, Richtungen absteckt, Formen definiert und Abstraktionen konstruiert. Wir griffen zu verschiedenen Ausdrucksmitteln, inszenierten Fotos im Fotostudio und fotografierten im Freien. Wie Jerzy Olek schrieb: „Liniomanie kann manchmal eine aufregende Besessenheit sein“. Ich habe dazu Menschen mit einer Leidenschaft für Entdeckungen eingeladen, Fotografen, Amateure und Profis. Wir haben in Gruppen gearbeitet, uns gegenseitig inspiriert, aber auch individuell unser eigenes kreatives Potenzial entdeckt.

In my workshop, participants were expected to trigger their imagination and discover how to employ the camera to explore space and emptiness. The subject of our experiments was the line–the one that gives shape to space, marks the horizon, shows directions, defines forms and builds abstractions. We used various means of expression; situations were staged in the studio or spotted outside. As Jerzy Olek wrote: “Linecraze can sometimes be a thrilling obsession”. I invited people with an urge to explore, photographers, amateurs and professionals. We worked in groups, inspiring one another, but also individually discovering our own creative potentials.

Gudrun Kissinger

Katarzyna Skubisz

Agnieszka Woźna

Dariusz Olechno

Witold Cholewa

Karolina Konczyńska

Iga Kusz

Anna Łysiak

Beata Łysiak

Natalia Janczycka

Karolina Konczyńska

Natalia Janczycka

Anna Łysiak

Gudrun Kissinger

Dariusz Olechno

Katarzyna Skubisz

Piotr Zilitynkiewicz

Nowe media – w poszukiwaniu inspiracji
Neue Medien – auf der Suche nach Inspiration
New Media–In Search for Inspirations

Prowadzenie | Leitung | conducted by: Szymon Kobusiński

Kreatywne oświetlenie

Cieszę się, że dzięki moim warsztatom mogłem towarzyszyć grupie entuzjastów fotografii. To wyjątkowe środowisko wzajemnych inspiracji pozwoliło im na rozwijanie swoich umiejętności oraz odkrywanie nowych perspektyw i technik, szczególnie związanych z kreatywnym użyciem oświetlenia. Zapraszamy do zgłębienia tajemniczych narracji, barwnych kompozycji i głębokich emocji ukrytych w tych unikalnych opowieściach. Dołączcie do naszej podróży przez sztukę fotografii i pozwólcie się zainspirować w bliskim spotkaniu z artystycznymi poszukiwaniami. Przygotujcie się na emocje, które pobudzą zmysły i uwolnią wyobraźnię. Musicie tylko szeroko rozłożyć ramiona i dać się ponieść nurtowi twórczej rzeki…

Kreative Beleuchtung

Ich freue mich, dass ich eine Gruppe von Fotografiebegeisterten durch meinen Workshop begleiten konnte. Diese einzigartige Atmosphäre gegenseitiger Inspiration ermöglichte es ihnen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln und neue Perspektiven und Techniken zu entdecken, vor allem in Bezug auf den kreativen Einsatz von Licht. Wir laden Sie ein, die geheimnisvollen Geschichten, farbenfrohen Kompositionen und tiefen Emotionen zu entdecken, die sich in diesen einzigartigen Bildern verbergen. Begleiten Sie uns auf unserer Reise durch die Kunst der Fotografie und lassen Sie sich in einer hautnahen Begegnung mit künstlerischen Erkundungen inspirieren. Machen Sie sich bereit für Emotionen, die Ihre Sinne anregen und Ihre Fantasie beflügeln werden. Alles, was Sie tun müssen, ist, die Arme weit auszubreiten und sich von der Strömung des kreativen Flusses mitreißen zu lassen…

Creative Lightening

I am delighted that my workshop enabled me to accompany a group of enthusiasts of photography. This unique environment of mutual inspiration allowed the participants to develop their skills and discover new perspectives and techniques, especially the ones related to the creative use of lighting. You can study mysterious narratives, colourful compositions and deep emotions hidden in these unique stories. Join our journey through the art of photography and let yourself be inspired in a close encounter with artistic explorations. Get ready for emotions which will stimulate your senses and liberate your imagination. All you have to do is spread your arms wide and let yourself be carried along by the current of the creative river…

Gudrun Kissinger

Anna Łysiak

Katarzyna Skubisz

Kinestezjon – doświadczanie przestrzeni
Kinästhetik – Raum erleben
Kinaesthesion–Experiencing Space

Prowadzenie | Leitung | conducted by: Maciej Zdanowicz

Warsztat stał się okazją dla uczestniczących w nim osób do wniknięcia z jednej strony w otaczających ich najbliższy świat, z drugiej powrotem do wewnętrznych odczuć, emocji, ukrytych w pamięci obrazów. Wykłady na temat sztuki intermediów, synestezji, rozmowy i odbywający się na odcinku między Słubicami i Frankfurtem spacer multisensoryczny pozwolił na nowo ustanowić relację z miejscem życia. Powstałe w ramach spotkań realizacje: mapy, rysunki, kolaże, frotaże swoją ostateczną postać uzyskają w formie instalacji intermedialnej podczas tegorocznego lAbiRynTu.

Der Workshop bot den Teilnehmern die Möglichkeit, einerseits Einblicke in die unmittelbare Welt um sie herum zu gewinnen und andererseits zu inneren Gefühlen, Emotionen und in der Erinnerung verborgenen Bildern zurückzukehren. Vorträge über intermediale Kunst, Synästhesie, Gespräche und ein multisensorischer Spaziergang zwischen Słubice und Frankfurt ermöglichten es den Teilnehmerinnen, eine neue Beziehung zum Ort ihres Lebens herzustellen. Die während der Begegnungen entstandenen Realisierungen – Karten, Zeichnungen, Collagen und Frottagen – werden während der diesjährigen lAbiRynT ihre endgültige Form als intermediale Installation annehmen.

My workshop gave its participants an opportunity to get insight into the immediate world around them on the one hand, and on the other to return to inner feelings, emotions and images hidden in memory. Lectures on intermedia art, synesthesia, conversations and a multisensory stroll between Słubice and Frankfurt enables us to establish a new relationship with the place where we live. The works created during our meetings: maps, drawings, collages and frottages will find their final form in an intermedia installation during this year’s lAbiRynT.

Dariusz Olechno

Gudrun Kissinger

Anna Łysiak

Iga Kusz

Kinga Węsiora

Przestrzenie pomiędzy
Zwischenräume
Interspaces

Prowadzenie | Leitung | conducted by:Veit Stratmann

Podczas warsztatów skupiłem się na pojęciu przestrzeni pomiędzy, czyli takich, które można zdefiniować jedynie poprzez to, czym nie są. W trakcie pierwszego spotkania online rozmawialiśmy wraz z uczestnicy na temat tego tematu. Przedstawiłem swoje rozumienie pojęcia terminu przestrzeni pomiędzy, a następnie zaprosiłem uczestników do rozbudowania definicji i podania własnej interpretacji, nawet sprzecznej z wyjściową. Po miesiącu, podczas drugiego spotkania w formie wideokonferencji, uczestnicy zaprezentowali pierwsze pomysły i projekty, które następnie, sześć tygodni później, zostały rozwinięte i doprowadzone do ostatecznej formy w trakcie trzydniowego spotkania roboczego we Frankfurcie nad Odrą i Słubicach. Na festiwalu prace zostaną zaprezentowane w kontekście przestrzennym.

Ich habe meinen Workshop um den Begriff des Zwischenraumes herum strukturiert, also Räume, die nur durch das definiert werden können, was sie nicht sind. Bei einem ersten Videotreffen haben die Teilnehmer mit mir die Breite dieses Begriffes diskutiert. Dabei habe ich mein Verständnis des Begriffes Zwischenraum beschrieben und die Teilnehmer dann dazu eingeladen, diese Beschreibung zu erweitern, ihrer jeweiligen Interpretation entsprechend zu verändern, oder auch widersprüchliche Positionen zu beziehen. Bei einem zweiten Videotreffen, einen Monat später, wurden erste Ideen und Projekte vorgestellt die dann bei einem dreitägigen Arbeitstreffen in Frankfurt/ Oder- Slubice sechs Wochen später ausgearbeitet und zu ihrer endgültigen Form gebracht wurden. Während des Festivals werden die Arbeiten in einem räumlichen Zusammenhang präsentiert.

I organized my workshop around the notion of interspaces, i.e. spaces that can only be defined by what they are not. At the first online meeting, we discussed the scope of the topic. I described my understanding of the concept of interspaces and then invited the participants to expand on the definition and to give their own, even contradictory, interpretations. A month later, at the second video meeting, the participants presented their first ideas and projects, which were then developed and brought to a final form during a three-day working meeting in Frankfurt/Oder and Słubice six weeks later. At the festival, the works will be presented in a spatial context.

Gudrun Kissinger

Eberhard Staar

Piotr Zilitynkiewicz

Uta Kurzwelly

Galeria Okno
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK
ul. 1. Maja 1
PL-69-100 Słubice
anna@galeriaokno.pl

Słubfurt e.V.
Güldendorfer Straße 13
D-15230 Frankfurt (Oder)
arttrans@arttrans.de