lAbiRynT 2015
katalog
Widoki z okna Blicke aus dem Fenster

Autor: Jiří Hanke (1944)

 

miejsce | Ort: Foyer SMOK | Foyer des SMOK

Widoki z okna mojego mieszkania

 

We wrześniu 1981 roku Jiří Hanke sfotografował wycinkę lip przed swoim domem. W ówczesnej Czechosłowacji, nadal okupowanej przez sowieckie czołgi, życie polityczne

i społeczne naznaczone było letargiem, a wielu Czechów zaszywało się w prywatności swoich mieszkań i domków letnich. Tak jak Jiří Hanke, który obserwował świat zewnętrzny z ochronnej perspektywy swojego mieszkania w niewielkim miesteczku Kladno, maniakalnie fotografując ukazujące się mu sceny. Również po zakończeniu rewolucji w roku 1989 Hanke fotografował nadal aż do roku 2003, kiedy to przeszedł na emeryturę i musiał wyprowadzić się ze swojego mieszkania służbowego na trzecim piętrze budynku Sparkasse.

 

Swoim cyklem „Widoki z okna mojego mieszkania“ Hanke w latach 1989-2003 zrealizował legendarną w czeskim środowisku fotografi cznym serię. Nawet słynny teoretyk Vilém Flusser poświęcił temu niezwykłemu, długotrwałemu projektowi jeden ze swoich artykułów. Na przykładzie jednej ulicy w miasteczku Kladno Hanke uwiecznił odbywającą się przed jego oknem normalizację codzienności oraz następującą po niej społeczną transformację w latach 90. Powstał z tego dokument, który tematyzuje i wizualizuje czas, jego przemijanie i związane z nim zmiany.

 

Blicke aus dem Fenster meiner Wohnung

 

Im September 1981 fotografi erte Jiří Hanke das Abholzen der Linden vor seinem Haus. In der Tschechoslowakei, die immer noch durch sowjetische Panzer okkupiert wurde, war das politische und gesellschaft liche Leben von Lethargie geprägt und viele Tschechen zogen sich in die Privatheit ihrer Wohnungen und Sommerhäuser zurück. So wie Jiří Hanke, „der die Außenwelt aus der schützenden Perspektive seiner Wohnung in der Kleinstadt Kladno beobachtete und die sich ihm bietenden Szenen monomanisch

fotografi erte. Auch nach der Revolution 1989 fotografi erte Hanke weiter, bis er im Januar 2003 pensioniert wurde und aus der Dienstwohnung im dritten Stock des Sparkassengebäudes ausziehen musste.

 

Mit seinem Zyklus „Blicke aus dem Fenster meiner Wohnung“ realisierte Hanke in den Jahren 1981 bis 2003 eine in der tschechischen Fotografi eszene legendäre Serie. Sogar der bekannte Th eoretiker Vilém Flusser widmete dem bemerkenswerten Langzeitprojekt einen Artikel. Am Beispiel einer Straße in Kladno hielt Hanke exemplarisch die sich vor seinem Fenster abspielende Normalisierung des Alltags und die in den 90er Jahren folgende gesellschaft liche Transformation fest. Entstanden ist ein Dokument, das die Zeit, ihr Vergehen und die damit verbundenen Veränderungen

thematisiert und visualisiert.