lAbiRynT 2015
katalog
Take it slow

Autor: Marek Poźniak (1960)

 

miejsce | Ort: Dolina Uradu | Tal bei Urad

Interpretacja Czarnego kwadratu na białym tle Kazimierza Malewicza wzbudza ciągle dużo emocji. Artysta, dążąc nieustannie do uwolnienia sztuki od balastu przedmiotowości, zdaje się nie pamiętać, że sztuka współczesna rzadko tłumaczy się sama, wobec czego dla odbiorcy istotny staje się jej kontekst.

 

Prezentowana praca to przez cztery tygodnie oglądany przez fotografa kamerą otworkową kwadrat – nie ten Malewicza, ale umieszczona w przestrzeni fi gura geometryczna, której interpretacja na płaszczyźnie dwuwymiarowej tworzy dodatkową wartość.

 

Połączenie jej w systemie druku soczewkowego z innymi formami opartymi na geometrii generuje konkretną, nową formę architektoniczną. Rezultat? Pytanie o słuszność teorii

matematyczno-fi zycznych opisujących świat pozostaje otwarte. Konkluzja? Nawet w fotografi i bezobiektywowej trudno wyzwolić się od postrzegania go przedmiotowo.

 

 

 

Magda Potorska

 

Die Interpretation des Schwarzen Quadrates auf weißem Grund von Kasimir Malewitsch weckt fortwährend starke Emotionen. Derjenige Künstler, der unaufh örlich nach der Befreiung der Kunst vom Ballast der Gegenständlichkeit strebt, scheint sich nicht daran zu erinnern, dass die Gegenwartskunst selten selbsterklärend ist, weshalb für den Rezipienten ihr Kontext von Bedeutung ist.

 

Für die ausgestellte Arbeit wurde vier Wochen lang mittels Lochkamera ein Quadrat betrachtet – nicht das von Malewitsch, aber eine im Raum positionierte geometrische

Figur, deren Interpretation auf der Ebene des Zweidimensionalen einen zusätzlichen Wert erzeugt.

 

Ihre Verbindung im System des Linsenrasterbildes mit anderen geometriebasierten Formen erzeugt eine konkrete neue Form der Architektur. Ergebnis? Die Frage nach der Richtigkeit der die Welt beschreibenden mathematischphysikalischen Th eorie bleibt off en. Schlussfolgerung? Selbst in der objektivlosen Fotografi e fällt es schwer, sich von der gegenständlichen Wahrnehmung zu befreien.

 

 

Magda Potorska

 

Marek Poźniak (z archiwum | aus dem Archiv: zajfert.de /Camera Obscura, The 7th Day, No 3377)