lAbiRynT 2015
katalog
Rezonans – zatrzymanie się czy spotkanie? Resonanz – aufhalten oder treff en?

Kurator: Rudolf Němeček

 

autorzy | Autoren: Petr Balíček (1942), Jiřina Hankeová (1948), Jiří Hanke (1944), Jaroslav Malík (1957), Petr Moško (1956), Rudolf Němeček (1949), Iva Pavlátová (1961), Pavel Rejtar (1944), Zdeněk Stuchlík (1950), Petr Šulc (1978)

 

miejsce | Ort: Universytet Ludowy we Frankfurcie | Volkshochschule Frankfurt

W życiu spotykamy się z tym, co nas otacza, motywuje, prowokuje, uzdrawia, obciąża, inspiruje, pobudza, zadziwia, zadowala i niszczy.

 

Jak długo zatrzymujemy się nad rzeczami, ludźmi, faktami, nauką, promieniowaniem, wschodem słońca czy księżyca, nad biegiem rzeki lub krą?

 

Czy wystarczą sekundy, minuty, godziny, dnie, miesiące, lata, całe życie? I czy chcemy stanąć, spotkać, odbierać, chłonąć, uczyć się i przyjmować? Tak, odpowiedzieli czescy autorzy i szukali obrazowej odpowiedzi na motto Stany chwilowe.

 

Fotografie Pavla Rejtara to otwarty dialog autora z widzem. Droga szukania i poznania, również alternatywa dla możliwego. Jaroslav Malík znalazł szklane negatywy z okresu

Austro-Węgier. Wykonał je patolog. Jaroslav nie opowiada historii, parafrazuje, uzupełnia własnymi fotografi ami i zaciera granicę między odczuciami lekarza a własnymi. Petr Balíček dokładnie bada i obserwuje swoje ciało – zbolałe, chore, starzejące się – ciało wrogie. Jiřina Hankeová wprowadza niepokój w dusze widzów tematem „Jabłko Ewy”. Jiří Hanke obserwuje i utrwala, jak się zmieniają z biegiem czasu obiekty jego zainteresowań. Iva Pavlátová z kompozycji strukturalnych tworzy nową abstrakcyjną architekturę. Petr Moško łączy w swych obrazach więcej równoczesnych wydarzeń. Rudolf Němeček zastanawia się, jak zawrzeć w kamieniu informacje, które przetrwają wieki. Zdeněk Stuchlík obrazowo pokazuje refl eksję nad światem i jego rozwojem w niekończącej się spirali.

 

Petr Šulc zamyka temat fotografi ami i grą słowną:

 

„STANYCHWILOWESTANYCHWILOVESTANYCHVILOVES TANYCHWILOWE”.

 

 

Rudolf Němeček

 

Im Leben treff en wir auf das, was uns umgibt, motiviert, provoziert, heilt, belastet, inspiriert, aufweckt, verblüfft , zufriedenstellt und zerstört.

 

Wie lange halten wir uns auf mit Dingen, Leuten, Fakten, Wissen, Ausstrahlung, Aufgang von Mond oder Sonne, am Flussrand oder mit einer Eisscholle?

 

Reichen Sekunden, Minuten, Stunden, Tage, Monate, Jahre, ein ganzes Leben? Und wollen wir stehen, kennenlernen, empfangen, aufnehmen, lernen und annehmen?

 

Ja, antworteten die tschechischen Autoren und suchten die bildliche Antwort auf das Motto Temporäre Zustände.

 

Pavel Rejtars Fotografi en sind der off ene Dialog des Autors mit dem Betrachter, der Weg der Suche und des Erkennens, gleichfalls eine Alternative des Möglichen. Jaroslav Malík entdeckte gläserne Negative aus der Zeit des Habsburgerreiches, die ein Pathologe angefertigt hat. Malík erzählt keine Geschichte, er paraphrasiert, vervollständigt mit eigenen Fotografi en und verwischt die Grenzen zwischen den Eindrücken des Arztes und den eigenen. Petr Balíček untersucht und beobachtet sehr genau seinen Körper – ein schmerzender, kranker, alternder, ja feindlicher Körper. Jiřina

Hankeová bringt Unruhe in die Seele der Betrachter mit dem Th ema „Evas Apfel”. Jiří Hanke beobachtet und verewigt, wie sich die Objekte seines Interesses mit der Zeit verändern. Iva Pavlátová erzeugt aus strukturellen Kompositionen eine neuartige abstrakte Architektur. Petr Moško verbindet in seinen Bildern mehrere gleichzeitige Ereignisse. Rudolf Němeček überlegt, wie man Informationen in Stein verewigen kann, die Jahrhunderte überdauern. Zdeněk Stuchlík zeigt bildlich seine Gedanken zur Welt und deren Entwicklung in einer unendlichen Spirale.

 

Petr Šulc beendet das Th ema mit Fotografi en und dem Wortspiel:

Petr Balíček

„STANYCHWILOWESTANYCHWILOVESTANYCHVILOVESTANYCHWILOWE”.

 

 

Rudolf Němeček

 

Petr Balíček

Jiří Hanke

Iva Pavlátová

Pavel Rejtar

Jiřina Hankeová

Jaroslav Malík

Petr Moško

Rudolf Němeček

Zdeněk Stuchlík

Petr Šulc