lAbiRynT 2015
katalog
Ławeczka Bänkchen

Autor: Anna Panek-Kusz (1975)

 

miejsce | Ort: Pustostan przy ulicy Rosa Luxemburg 43 Frankfurt nad Odrą | Leerstehende Räumlichkeiten an der Rosa-Luxemburg-Str. 43 in Frankfurt/Oder

 

Nie zaglądam natarczywie w twarz, w oczy, nie wypatruję momentu, choć miejsce i moment są znaczące. Ławeczka nad brzegiem Odry z widokiem na Frankfurt. Lubię, gdy ktoś ją zapełnia, siada na chwilę lub na dłużej, siedzi samotnie bądź w towarzystwie, patrzy w dal albo spogląda całkiem blisko. Przeważnie jednak na zachód, na Frankfurt,

na Niemcy. Ławeczka jest stała, zmieniają się przypadkowi ludzie, przechodzą, znikają, są tylko na chwilę, na moment. Obserwuję i rejestruję wzajemne relacje, gesty, układ ciała. Siadający na ławeczce nie wiedzą, że są fotografowani, to pozwala wyeliminować napięcie, sztuczność relacji. Ławeczka to projekt, który pozwala patrzeć na ludzi bez nachalnej relacji fotograf–fotografowany. W subtelny sposób przemawia, dając impuls do refl eksji o przemijaniu, miłości, przyjaźni, samotności, radości.

 

Ich schaue nicht aufdringlich ins Gesicht, in die Augen, halte nicht Ausschau nach dem Moment, obgleich Ort und Moment bedeutsam sind. Das Bänkchen am Oderufer mit

Blick auf Frankfurt. Ich mag es, wenn jemand es belegt, sich einen Moment oder auch länger setzt, einsam oder in Begleitung, in die Ferne schaut oder direkt vor sich. Meistens

jedoch nach Westen, nach Frankfurt, nach Deutschland. Das Bänkchen ist konstant, nur die zufälligen Personen ändern sich, gehen vorbei, verschwinden, sind dort nur für einen Moment. Ich beobachte und registriere die wechselseitigen Verhältnisse, Gesten, Körperhaltungen. Die sich auf das Bänkchen Setzenden wissen nicht, dass sie fotografi ert werden, was erlaubt, die Spannung und das Künstliche des Verhältnisses zu beseitigen. Das Bänkchen ist ein Projekt, welches es erlaubt auf Menschen zu schauen

ohne das aufdringliche Verhältnis Fotograf-Fotografi erter. Es spricht auf subtile Art und gibt den Impuls zur Refl exion über Vergänglichkeit, Liebe, Freundschaft , Einsamkeit,

Freude.