lAbiRynT 2015
katalog
Immunitet dla arty sty Immunität für einen Künstler

Autor: Mykola Dzhychka (1977)

 

miejsce | Ort: Pustostan przy ulicy Rosa Luxemburg 43 Frankfurt nad Odrą | Leerstehende Räumlichkeiten an der Rosa-Luxemburg-Str. 43 in Frankfurt/Oder

 

„Immunitet dla artysty“ – projekt ten zajmuje się profesjonalnym artystycznym otoczeniem oraz warunkami pracy i tym, jak to wszystko wpływa na proces tworzenia pojedynczego artysty. W ramach mojego projektu staram się porównać ze sobą proces tworzenia oraz atmosferę w atelier, styl i metody w prezentowaniu miejsca pracy. Próbuję

odkryć kreatywne ołtarze w każdym, poszczególnym atelier, obserwować je i wyczuwać. Ołtarze te najczęściej utworzone przez samych artystów w specjalnych, inspirujących

ich miejscach wypełnione są najróżniejszymi obiektami, których treść podświadomie, w osobliwy sposób łączy się z interesującą plastyczną ekspresją.

 

Jako mediów używam obrazowej fotografi i, malarstwa olejnego i kolaży. Wrażenia obrazowych informacji zamieniam u siebie w osobne historie opisujące szczególny nastrój każdego atelier.

 

Ponadto każda z pracowni jest swego rodzaju schronieniem, w którym przetworzyć można współczesny napływ informacji. W niej właśnie odbywa się proces twórczy, ponieważ każdy artysta tworzy tam własną metodę oporu lub też przystosowania się do świata zewnętrznego.

 

Ale to już całkiem inna historia...

 

Das „Immunität für einen Künstler“ – Projekt beschäft igt sich mit der professionellen künstlerischen Umgebung und den Arbeitsbedingungen und wie diese den kreativen Prozess des einzelnen Künstlers beeinfl ussen. In meinem Projekt versuche ich den künstlerischen Prozess und die Atmosphäre im Atelier, den Stil und die Methoden in der

Darstellung des Arbeitsumfelds miteinander zu vergleichen. Bestmöglich versuche ich die kreativen Altäre in jedem einzelnen Atelier zu entdecken, zu beobachten und zu erfühlen. Diese Altäre, die in den meisten Fällen vom Künstler selbst an speziellen, ihn inspirierenden Orten aufgestellt wurden. Diese Altäre, die meistens aus unterschiedlichen Objekten mit einer eigenartigen Verknüpfung der Begriff sinhalte mit einem interessanten bildlichen Ausdruck unterbewusst errichtet wurden.

 

Bildliche Photographie, Ölmalerei und die Collage verwende ich als Medien. Die Eindrücke der bildlichen Informationen verwandle ich an meinem Arbeitsplatz in eine eigene beschreibende Geschichte der besonderen Stimmung in jedem Atelier.

 

Außerdem sind die meisten Ateliers eine Art vertrauter Zufl uchtsraum für die Verarbeitung des modernen Informationsfl usses. Dort geht der Schöpfungsprozess vor sich, weil jeder Künstler seinen eigenen Weg zum Widerstand oder zur Adaption der Außenwelt bestreitet.

 

Aber dies ist eine andere Geschichte…