lAbiRynT 2015
katalog
Fotografi a do zapamiętania Fotografi e zum Merken

Autor: Paweł Kula (1976)

 

miejsce | Ort: Dolina Uradu | Tal bei Urad

Pojawienie się fotografi i jest nierozerwalnie związane z chęcią utrwalania widoków, zamiany spostrzeżeń w materialne obiekty. Takie zresztą są jej korzenie – to próby zatrzymania efemerycznych projekcji z soczewkowych kamer w postaci mobilnego przedmiotu wielorazowego użytku. Ludzkość uległa tej magii dwa wieki temu. Nie jestem

wolny od tej fascynacji – zacząłem robić zdjęcia nie po to, żeby znikały, tylko po to, żeby je jeszcze raz zobaczyć.

 

Światłoczułość jest powszechną manifestacją w znanym nam Wszechświecie. Fotografi a, która jest konsekwencją tej manifestacji to anomalia stawiająca opór entropii. Na peryferiach tej anomalii, gdzieś poza naszą percepcją, obrazy pojawiają się po to, aby ponownie zniknąć. Obserwacja tych przepływających widoków, oswajanie się z ich nietrwałością może być formującym doświadczeniem związanym z fotografi ą.

 

Die Erscheinung der Fotografi e ist untrennbar mit der Lust verbunden, Ansichten aufzuzeichnen und Beobachtungen in materielle Objekte zu verwandeln. Das sind übrigens ihre Wurzeln – Versuche, ephemere Projektionen von den Linsenkameras in Form eines mobilen, mehrfach verwendbaren Gegenstands festzuhalten. Die Menschheit erlag dieser Magie bereits vor zwei Jahrhunderten. Auch ich bin nicht frei von dieser Leidenschaft – ich fi ng an Fotos zu machen, nicht dafür, dass sie sich verfl üchtigen, sondern um diese noch einmal sehen zu können.

 

Die Lichtempfindlichkeit ist eine allgemeine Bekundung in dem uns bekannten Universum. Fotografi e, die Konsequenz dieser Bekundung ist, ist eine Anomalie, die der Entropie Widerstand leistet. Am Rand dieser Anomalie, außerhalb unserer Wahrnehmung, erscheinen die Bilder, um wieder zu verschwinden. Die Beobachtung dieser vorüberziehenden Aussichten, die Gewöhnung an ihre Unstetigkeit kann zu einer formenden, mit der Fotografi e verbundenen Erfahrung werden.