Slide
doslider02
doslider01
previous arrow
next arrow

Odwrotnie
Reverse
Umgekehrt

Autor | artist | Autor:Janusz M. Tylman (1945)
miejsce | place | Ort: Dolina Uradu, ul. Szosowa 34, Urad

W odróżnieniu od niezliczonych obrazów w sieci, które mają obowiązek odtwarzać rzeczywistość w większości zastaną, prace Janusza M. Tylmana pokazują przede wszystkim swój przewrotny charakter, własną konstrukcję wybranej rzeczywistości. W jego pracy widzimy nie tyle obraz, ile rzeczywistość stworzoną dla tego obrazu. Choć początkowo wydaje się, że obraz nie ma już być odczytywany jako odniesienie do czegoś poza nim, lecz jako dowód istnienia innego obrazu.


To tak, jakby spojrzenie musiało odwrócić się od znanego obrazu, aby zwrócić się ku elementom, które tę rzeczywistość tworzą. Połączenie obrazu okna z oknem nie jest w tym wypadku porównaniem… Wszystko, co indywidualne, przedmiotowe na samej fotografii w zestawieniu z miejscem, w którym zaistniało, zmienia swoje znaczenie. Praca ta jest bliska zabiegom konceptualistów, przy czym autor wykorzystuje fotografię jako element scenografii. Jest to zaproszenie do analizy i zastanowienia się nad tym, jak kombinacja obrazu, materiałów oraz inscenizacja wpływają na stronę wizualną.

Unlike the myriad images on the web, which are supposed to reproduce reality,
Janusz M. Tylman’s works show first and foremost their complicated nature, their own construction of an invented reality. In his work we see not so much an image, but a reality created for that image. Although at first it seems that the image is no longer meant to be read as a reference to something outside of it, it still serves as evidence of the existence of another image.

It is as if the gaze has to steer away from the image of the familiar, in order to turn towards the elements that make up this new reality. The connection of a window to the image of a window is in this case not a comparison…. Every individual, object-like thing on the photo changes its meaning, compared to the place where its photo was taken, originally. Tylman’s work is rather conceptual, although the author sees photography as an element of scenography. It is an invitation to analyze and think about how the combination of image, materials and staging effects affect the visual impression.

Im Gegensatz zu den zahllosen Bildern im Netz, die die Realität abbilden sollen,
zeichnet sich der komplizierte Charakter von Janusz M. Tylman’s Arbeiten dadurch aus, dass hier eine ganz eigene Realität konstruiert wird. In seinem Werk sehen wir nicht so sehr ein Abbild als eine speziell für dieses Bild geschaffene Realität. Gerade weil es zunächst den Anschein hat, dass das Bild nicht so verstanden werden soll, als verwiese es auf etwas außerhalb Liegendes, ist es doch ein Beweis für die Existenz eines anderen Bildes.

Es ist, als müsste sich der Blick vom Vertrauten abwenden, um sich den Elementen zuzuwenden, aus denen diese andere Realität gemacht ist. Bei der Beziehung zwischen einem Fenster und dem Bild eines Fensters handelt es sich in diesem Fall nicht um einen Vergleich…. Alles Individuelle und Objekthafte auf dem Foto nimmt eine andere Bedeutung an, im Vergleich zu dem ursprünglichen Ort, an dem es aufgenommen wurde. Das Werk verkörpert einen eher konzeptuellen Ansatz, wobei der Autor die Fotografie als szenografisches Element einsetzt. Es ist eine Einladung, darüber nachzudenken und zu analysieren, wie die Verbindung von Bild und Material funktioniert und inwiefern Inszenierungen die visuelle Wahrnehmung beeinflussen.

Galeria Okno
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK
ul. 1. Maja 1
PL-69-100 Słubice
anna@galeriaokno.pl

Słubfurt e.V.
Güldendorfer Straße 13
D-15230 Frankfurt (Oder)
arttrans@arttrans.de