Slide
doslider02
doslider01
previous arrow
next arrow

Monidła – marzenia spełniane
Monidlos – fulfilled dreams
Handkolorierte Hochzeitsfotos – erfüllte Träume

Autor | artist | Autor: Ewa Martyniszyn (1977)
miejsce | place | Ort: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Słubice, ul. Jedności Robotniczej 18, Słubice

W przeszłości moje zarówno bierne (kolekcjonowanie), jak i czynne (preparowanie) zainteresowanie monidłami po części wynikało z fascynacji ich formą, głęboko osadzoną w funkcjonującym w praktyce tradycyjnym wzorcu. Podstawowego sensu monidła upatrywałam jednak w realizowaniu przez nie postulatu spełnionych marzeń, co wynika zarówno z samej treści, jak i specyficznej, idealizującej estetyki klasycznego monidła. Dziś, wykonując kolejne zamówienia, myślę raczej o monidle – marzeniu, nie tyle spełnionym, ile wciąż spełniającym się. Tworząc kolejne obrazy, staram się spełniać marzenia innych.


Prezentowane prace są wypadkową oczekiwań zamawiających monidła i moją osobistą, autorską interpretacją tematu. Choć wydaje się, że już nic w tej materii nie można dodać, że monidła należą do innej epoki, to jednak współcześnie ludzie wciąż ich pragną.

Ludzkie marzenia dotyczące pięknego i radosnego życia są tak samo aktualne
dzisiaj, jak w przeszłości. Fascynujące jest to, że oto nie ortodoksyjne malarstwo, lecz raczej monidło, zawierające fotograficzne poświadczenie rzeczywistości, dla wielu nadal te pragnienia uobecnia.

Ewa Martyniszyn, 2014

In the past, my interest in hand-coloured marriage photos (monidlos) – both passively by collecting and actively by making them – was partly due to a fascination with their form, deeply rooted in still functioning traditional patterns. I saw the basic meaning of such marriage photos in postulating dreams fulfilled, which is reflected both in the content and the specific, idealising aesthetic of the classical marriage photo. Today, when making new commissions, I tend to think of them as dreams, not so much fulfilled as still being fulfilled. In creating successive photos, I try to fulfil the dreams of others.

The works presented here are the result of the expectations of those who order marriage photos and my personal, artistic interpretation of the subject. Although it seems that this subject is thoroughly depleted and hand-coloured marriage photos seem to belong to an altogether different era, people still desire them, today.

Just like in the past, people keep dreaming of a beautiful and joyful life. I find it fascinating that rather than orthodox painting, people trust the photographic medium attesting reality to enshrine their desires.

Ewa Martyniszyn, 2014

Früher war meine Faszination für handkolorierte Hochzeitsfotos, die sich sowohl passiv im Sammeln, als auch aktiv im Herstellen von Hochzeitsfotos ausdrückte, vor allem ihrer Form geschuldet, in der sich ein tief verwurzeltes traditionelles
Denkmuster ausdrückt. Die Bedeutung kolorierter Hochzeitsbilder sah ich vor allem in dem Postulat: hier ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Ein Postulat, das sich allein schon aus dem Inhalt, aber auch aus der spezifisch idealisierenden Ästhetik dieser klassischen Hochzeitsbilder ergibt. Wenn ich heute Aufträge für Hochzeitsfotografien übernehme, dann denke ich nicht so sehr an bereits wahrgewordene Träume, sondern eher an Träume, die sich erst noch erfüllen müssen. Mit jedemHochzeitsbild versuche ich die Träume anderer zu erfüllen.

Die hier ausgestellten Arbeiten sind im Ergebnis eine Mischung aus den Wünschen meiner Auftraggeber und meiner eigenen, künstlerischen Interpretation des Themas. Obwohl es den Anschein hat, dass diese Materie völlig ausgereizt ist und kolorierte Hochzeitsfotos einer
anderen Epoche angehören, gibt es doch immer noch die Sehnsucht nach ihnen.

Auch heute noch ist der Traum von einem Leben in Schönheit und Fröhlichkeit genauso aktuell wie in der Vergangenheit. Faszinierend ist dabei, dass viele sich zum Verkörpern dieser Sehnsucht nicht so sehr die klassische Malerei, als vielmehr die Realität abbildende (Hochzeits)fotografie aussuchen.

Ewa Martyniszyn, 2014

Galeria Okno
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK
ul. 1. Maja 1
PL-69-100 Słubice
anna@galeriaokno.pl

Słubfurt e.V.
Güldendorfer Straße 13
D-15230 Frankfurt (Oder)
arttrans@arttrans.de