Slide
doslider02
doslider01
previous arrow
next arrow

Konfiguracja
Configuration
Konfiguration

Autor | artist | Autor:Izabela Sak (1964)
miejsce | place | Ort: Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK, ul. 1 Maja 1, Słubice

Symbol to coś, co towarzyszy naszej cywilizacji od zawsze. Niezmiennie są tacy, którzy go tworzą, i tacy, którzy dążą do jego odczytania.


Począwszy od przypadkowych odbiorców, a kończąc na ekspertach, każdy próbuje transponować go adekwatnie do poziomu swojej wiedzy czy doświadczenia. Jednak znaki czy ikony są wartością wytłumaczalną niejednoznacznie.

Tak naprawdę jedynie twórca wie, co kryje się w ich znaczeniu. Czy są alegorią uczuć, przeżyć, czy może nośnikiem ważnych informacji i wydarzeń.

Moje prace malarskie przyciągają czystymi, żywymi barwami. Kontrastowa kolorystyka wydaje się nośnikiem wyłącznie pozytywnych impresji czy idei. Jednakże każdy z tych obrazów ma swoją odmienną metaforę. Wrażliwość artysty pozwala mu w sposób specyficzny postrzegać świat i jego zjawiska, a potem przenosić je w odpowiedniej formie na powierzchnię płótna. Symboliczna narracja moich obrazów daje odbiorcom nieograniczoną możliwość interpretacji tego, co widzą. Symbol to przecież rodzaj zagadki, która pobudza nasze myślenie, naszą kreatywność i nieodpartą chęć wyjaśniania. To rodzaj wersów wiersza, które pozwalają myślom i zmysłom wypłynąć w bezmiar przestworzy.

Symbols have always been part of our civilisation. Invariably, there are those who create them and those who strive toread them.

From casual viewers to experts, everyone tries to use them adequately, according to their level of knowledge or experience. However, signs or icons have always ambiguous meanings.


Mostly, it is only the creator who knows their hidden meaning. Whether they are
an allegory of feelings, experiences or events or carry important information.

My paintings attract with pure, vivid colours. The contrasting colours seem
to convey only positive impressions or ideas. However, each painting has its own distinct metaphor. It is up to the artist’s sensitivity to perceive the world and its phenomena in a specific way and then transfer them in an appropriate form
onto the canvas. The symbolic narrative of my paintings gives viewers an unlimited opportunity to interpret what they see. After all, a symbol is a kind of riddle that stimulates our thinking, our creativity and our irresistible desire for explanations. It is like a line from a poem that allows thoughts and senses to float off into the immensity of the skies.

Symbole sind schon seit jeher Teil unserer Zivilisation. Schon immer gab es diejenigen, die sie erstellen, und diejenigen, die versuchen sie zu entziffern.

Vom zufälligen Betrachter bis hin zum Experten, versuchen alle sie korrekt und
gemäß ihrem jeweiligen Wissens- oder Erfahrungsstand einzusetzen. Dabei sind Zeichen oder Ikonen immer uneindeutig.

Eigentlich weiß immer nur der, der sie erschaffen hat, was sich hinter ihrer Bedeutung verbirgt. Ob sie eine Allegorie für Gefühle, Erfahrungen oder vielleicht Informationsträger wichtiger Ereignisse sind.

Meine Malerei zeichnet sich durch reine, lebendige Farben aus. Die kontrastreichen Farben scheinen nur positive Eindrücke und Ideen zu vermitteln. Dabei bedient sich jedes Bild seiner eigenen Metapher. Es ist der Sensibilität des Künstlers geschuldet, dass er die Welt und ihre Phänomene auf eine bestimmte Art und Weise wahrnimmt und diese dann in angemessener Form auf die Leinwand überträgt. Die symbolische Erzählweise meiner Gemälde gibt dem Betrachter eine unbegrenzte Möglichkeit, das, was er sieht, zu interpretieren. Denn Symbole sind eine Art Rätsel, die unser Denken, unsere Kreativität und unser unwiderstehliches Verlangen nach Erklärungen anregen. Sie sind wie Gedichtzeilen, die es dem Verstand und den Sinnen erlauben in die Unermesslichkeit des
Himmels zu entfleuchen

Galeria Okno
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK
ul. 1. Maja 1
PL-69-100 Słubice
anna@galeriaokno.pl

Słubfurt e.V.
Güldendorfer Straße 13
D-15230 Frankfurt (Oder)
arttrans@arttrans.de