lAbiRynT 2016
Akademia Fotografii i Multimediów – lAbiRynT Fotografi e- und Multimediaakademie – lAbiRynT

koordynator projektu | Projektkoordinator: Michael Kurzwelly

wykładowcy | Workshopleiter: Patrick Huber, Paweł Janczaruk, Georgia Krawiec, Michael Kurzwelly, Anna Panek-Kusz

miejsce | Ort: Uniwersytet Ludowy we Frankfurcie | Volkshochschule Frankfurt

 

28-30 Października Oktober Ping Pong
Interpretacje i reinterpretacje Interpretationen und Neuinterpretationen
Jak upiec sobie swój własny świat? Wie backe ich mir meine eigene Welt?
Świat powielony Eksperyment z multiplikacją Multi-Versum Ein Experiment mit der Vervielfältigung
Dla mnie ten czas, ten moment Für mich der Augenblick, der Moment
katalog Idee Ausstellungen Programm Organisatoren Karte Archiv Katalog Akademie Bildbericht
Uczestnicy warsztatów (autorzy) | Workshopteilnehmer (Autoren): Michael Clasen, Ole Clasen, Joanna Czyżewska-Korbus, Agnieszka Dubacka, Janusz Duszkiewicz, Tomasz Fedyszyn, Natalia Janczycka, Gudrun Kissinger, Kamila Klepacka, Karolina Konczyńska, Artur Kozłowski, Jacek Kozłowski, Krysty na Kruszyna, Uta Kurzwelly, Paweł Lech, Anna Łysiak, Beata Łysiak, Paweł Mojsiejewicz, Dariusz Olechno, Julia Olechno, Adrian Peterwas, Tomasz Pępkowski, Maciej Rokita, Halina Samsonowicz, Aneta Szcześniewicz, Agnieszka Woźna, Andrzej Zarywski, Karin Zilske. und SchülerInnen | oraz uczniowie: Karl-Liebknecht-Gymnasium

Już po raz szósty, przy współpracy z Festiwalem Fotografi i Multimediów „lAbiRynT“, odbyły się towarzyszące festiwalowi warsztaty dla mieszkańców naszego polsko-niemieckiego dwumiasta.

 

Jak co roku zaprosiliśmy chętnych w wieku od 16 do 99 lat, by wzięli udział w naszej akademii i zdobyli dzięki temu nowe doświadczenia.

 

Sztuka jest dla mnie formą obcowania z tajemnicami życia i naszej codzienności. Może przyczyniać się do próby zrozumienia, że tworzymy nasz świat wciąż na nowo, by następnie stwierdzić, że wszystko jest przecież inne.

 

Zabawa, kreowanie, planowanie, modyfi kowanie, doznawanie porażek, unieważnianie, reinterpretacje... to nie tylko etapy artystycznego działania, ponieważ dotyczą one również naszego życia. Być może nie odnoszą się one do pojedynczych dzieł artystycznych, lecz doświadczanych wciąż procesów. W tym sensie każdy może stać się artystą, który pozwala sobie na to, by wciąż tracić grunt pod nogami, by następnie podczas swobodnego spadania wynajdować latający dywan, który wyniesie go ponad kolejny horyzont.

 

Działając w ten sposób i wędrując przez festiwal „lAbiRynT“ od artysty do artysty, od jednej pracy do drugiej, dowiemy się więcej o istocie sztuki niż przyswajając sobie wiedzę o sztuce jedynie w sposób teoretyczny.

 

Ponadto prace uczestników warsztatów pokazywane są tu na równi z pracami innych twórców. W ten sposób uczestnicy moga lepiej zrozumiec swoje własne prace w odniesieniu do innych pozycji artystycznych.

 

Organizatorami Akademii Fotografi i i Multimediów Festiwalu lAbiRynT są Stowarzyszenie Słubfurt oraz Galeria Okno Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury SMOK. Ważnym partnerem przy realizacji projektu jest ponadto Uniwersytet Ludowy we Frankfuercie nad Odrą. Projekt fi nansowany jest przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Miasto Frankfurt nad Odrą.

 

 

Bereits zum sechsten Mal fand in Zusammenarbeit mit dem Foto- und Multimedia Festival „lAbiRynT” ein begleitendes Workshopprogramm für BürgerInnen unserer

deutsch-polnischen Doppelstadt Słubfurt statt.

 

Wie jedes Jahr haben wir Interessierte zwischen 16 und 99 Jahren eingeladen, an unserer Akademie teilzunehmen und so neue Erfahrungen zu sammeln.

 

Ich verstehe Kunst als eine Form des Umgangs mit den Geheimnissen unseres Lebens und unseres Alltags. Sie kann einen Beitrag dazu leisten, zu verstehen, dass wir uns unsere Welt immer wieder neu erschaff en, um dann festzustellen, dass doch alles irgendwie anders ist.

 

Spielen, Kreieren, Konzipieren, Modifi zieren, Scheitern, Umstoßen, Neuinterpretieren... das sind nicht nur Schritte künstlerischen Tuns, denn sie bestimmen unser aller Leben. Vielleicht kommt es gar nicht so sehr auf das einzelne künstlerische Werk an, als auf diese immer wieder durchlebten Prozesse. In diesem Sinne kann jeder zum Künstler werden, der sich darauf einlässt, immer wieder den Boden unter den Füßen zu verlieren und sich im freien Fall einen fl iegenden Teppich zu erfi nden, der ihn über den nächsten Horizont hinausträgt. Wer in dieser Art tätig wird und dann mit uns von Künstler zu Künstler, von Arbeit zu Arbeit über das Festival „lAbiRynT“ wandert, der wird mehr über das Wesen von Kunst erfahren, als derjenige, der sich sein Wissen über Kunst nur theoretisch angeeignet hat. Darüber hinaus werden die Ergebnisse der Workshopteilnehmer gleichwertig mit den Arbeiten anderer Kunstschaff ender auf dem Festival gezeigt. So können sie ihre eigenen Arbeiten in Beziehung zu anderen künstlerischen Positionen besser verstehen.

 

Veranstalter der Fotografi e- und Multimediaakademie lAbiRynT sind der Verein Słubfurt und die Galerie OKNO des Städtischen Kulturzentrums der Stadt Słubice SMOK. Darüber hinaus ist die Volkshochschule Frankfurt (Oder) ein wichtiger Partner bei der Umsetzung des Projektes. Das Projekt wird von der Stift ung für deutsch-polnische Zusammenarbeit und der Stadt Frankfurt/Oder finanziert.

 

 

 

Organizatorem Akademii Fotografi i Multimediów lAbiRynT jest Stowarzyszenie Słubfurt wspólnie z Galerią OKNO Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury. Ponadto ważnym partnerem przy realizacji projektu jest Uniwersytet Ludowy we Frankfurcie nad Odrą. Projekt został sfi nansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz miasto Frankfurt nad Odrą.

 

Veranstalter der Fotografi e- und Multimediaakademie lAbiRynT ist der Verein Słubfurt gemeinsam mit der Galerie OKNO des Städtischen Kulturzentrums Słubice SMOK. Darüber hinaus ist die Volkshochschule Frankfurt (Oder) ein wichtiger Partner bei der Umsetzung des Projektes. Das Projekt wird von der Stift ung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit und der Stadt Frankfurt/Oder fi nanziert.