lAbiRynT 2016
Wyimaginowane krainy – przez światło do ciemności Imaginäre Welten – durch das Licht in die Dunkelheit

Autor: Robo Kočan (1968)

 

miejsce | Ort: Galeria Mała | Kleine Galerie im SMOK

 

Jedną z form mojej twórczości jest fotografi a inscenizowana, do której wykorzystuję jedynie istotę fotografi i rysowanie światłem. Światło jest podstawą fotografii, tworzy całą istotę medium. Rysuję na światłoczułej warstwie, tworzę ukryty obraz, którego nie widać aż do momentu wywołania filmu. Zacząłem wpływać na światło i rysować jego źródłem, albo też inaczej mówiąc – to światło z moją pomocą zaczęło tworzyć określone obrazy, fikcyjną, wymyśloną krainę wraz z fauną i florą osadzoną w realnym świecie przyrody, gór i pagórków.

 

Mój świat jest połączony ze światem dziecięcych snów – wszystkie ruchy światłem, którym rysuję obrazy, są naiwne, dziecinne, nierealne. Są to w rzeczywistości symbole zwierząt i kwiatów. Powoli zacząłem pracować z makietami, które dzięki swojemu kształtowi są dużo bardziej reali-styczne, przy czym jednak ciągle dominuje tu dziecięcy świat fantazji... Są to inspiracje z dzieciństwa, z bajek – często walka dobra ze złem. W rzeczywistym świecie na razie owo zło jakoś zwycięża, w bajkach jest odwrotnie.

 

Eine Form meiner künstlerischen Tätigkeit ist die insze-nierte Fotografi e, zu der ich lediglich das Wesen der Fotografi e auskoste – DAS ZEICHNEN MIT LICHT. Licht ist die Grundlage der Fotografi e. Es bildet somit das Wesen dieses Mediums. Ich zeichne auf der lichtempfi ndlichen Schicht von Film und erzeuge dabei versteckte Bilder, die bis zur Entwicklung des Films verborgen bleiben. Ich wirke auf das Licht ein und zeichne mit dessen Quelle, oder anders gesagt – das Licht hat mittels meiner Hilfe angefangen, bestimmte Bilder einer fi ktiven, erdachten Welt mitsamt Fauna und Flora zu erzeugen, welche in der realen Welt von Natur, Bergen und Hügeln eingebettet ist.

 

Meine Welt ist verbunden mit einer kindlichen Traumwelt – alle Lichtbewegungen, mit denen ich zeichne, sind naiv, infantil, nicht real. In der Realität sind das Symbole für Tiere und Blumen. Allmählich habe ich angefangen mit Modellen zu arbeiten, die aufgrund ihrer Form viel realistischer sind, jedoch dominiert weiterhin die kindliche Fantasiewelt... Es handelt sich um Inspirationen aus der Kindheit, aus Märchen – der häufi ge Kampf zwischen gut und böse. In der realen Welt gewinnt irgendwie stets das Böse, in Märchen ist es anders herum.

 

28-30 Października Oktober katalog Idee Ausstellungen Programm Organisatoren Karte Archiv Katalog Akademie Bildbericht