lAbiRynT 2016
Reinterpretacje codzienności Reinterpretationen der Alltäglichkeit

Autor: Katarzyna Gielecka-Grzemska (1985)

 

miejsce | Ort: Dolina Uradu | Tal bei Urad

Grafi czny portret ulega w moich pracach stopniowemu przekształceniu, płótno falując i układając się w ekspresyj-nie pomięte fałdy, nadaje postaci nieprzewidziane grymasy, odmienia i przekształca twarz całkowicie, aż w końcu zatraca jej rysy do tego stopnia, że przedstawiona osoba staje się niemalże nierozpoznawalna. Płótno pojawia się tu ze względu na swoje możliwości plastyczne, które zakładał projekt, ale co najważniejsze, symbolicznie odnosi się do zmian dokonujących się codziennie w naszym życiu – najprościej rozumianych fizycznych zmian związanych z upływem czasu, ale też życiowych metamorfoz ludzkie-go charakteru. Wzburzone fałdy płótna odnoszą się do upływu czasu i wydarzeń, które przekształcają nas i naszą rzeczywistość, zmuszając do codziennej modyfikacji i reinterpretacji swoich celów, potrzeb, otoczenia, czy w końcu nas samych. Zmiany odciskają na nas swoje piętno niczym zmarszczka na płótnie, mogą być ledwo zauważalne lub tak mocne, że można zadać sobie pytanie: „Czy osoba w lu-strze to jeszcze ja?”.

Das grafi sche Porträt unterliegt hier einer stufenweisen Umgestaltung. Die Leinwand wellt sich und legt sich in expressiv zerknitterte Falten, sie verleiht der Gestalt unvorhergesehene Grimassen, verändert und verformt das Gesicht vollständig, so dass am Ende dessen Züge bis zu dem Grad verlorengehen, dass die präsentierte Person nahezu nicht mehr erkennbar ist. Die Leinwand taucht hier aufgrund ihrer zum einen wegen ihrer seitens des Projektes angenommenen plastischen Möglichkeiten auf, aber vor allem deshalb, da sie symbolisch für die alltäglich vorge-nommenen Veränderungen in unserem Leben steht – die am einfachsten zu verstehenden physischen Veränderungen, die mit dem Fluss der Zeit verbunden sind sowie die Metamorphosen des menschlichen Charakters im Verlauf eines Lebens. Die aufgewühlten Falten der Leinwand be-ziehen sich auf den Fluss von Zeit und Ereignissen, die uns und unsere Realität formen und uns zur tagtäglichen Modifi kation und Reinterpretation unserer Ziele, Bedürfnisse, Umgebung und letztlich von uns selbst führen. Veränderungen hinterlassen auf uns einen Abdruck wie Falten auf der Leinwand. Sie können kaum wahrnehmbar sein oder so stark, dass man sich die Fragestellt: „Bin die Person im Spiegel noch ich?“.

28-30 Października Oktober katalog Idee Ausstellungen Programm Organisatoren Karte Archiv Katalog Akademie Bildbericht