lAbiRynT 2016
Ping Pong

prowadzenie | Leitung: Patrik Hubert

W ramach warsztatów Ping Pong stworzyliśmy wspólnie fotografi e przestrzeni miejskiej, a na końcu omówiliśmy wyniki naszej pracy. Każdy uczestnik, na podstawie swoich fotografi i, zbudował model z tektury. W zależności od temperamentu powstały w ten sposób czasem swobodnie interpretowane, a czasem bardzo wierne odwzorowania oryginalnych fragmentów architektury. Zrealizowane obiekty zostały następnie sfotografowane. Uczestnicy mieli przy tym okazję poeksperymentować ze światłem i kolorem przy użyciu najprostszych środków.

 

In dem Workshop Ping Pong erstellten wir gemeinsam, Fotografi en vom städtischen Raum, anschließend wurden die Ergebnisse besprochen. Jeder Teilnehmer baute, anhand seiner Fotografi en, ein Modellobjekt aus Pappe. Je nach Temperament entstanden mal spielerische, mal detailgetreue Übersetzungen der originalen Architektur – Fragmente. Diese Objekte, wurden Fotografi sch untersucht. Dabei sollten das Experiment mit Licht und Farbe unter Verwendung einfacher Mitteln praktiziert werden.

 

Akademia Fotografii i Multimediów – lAbiRynT Fotografi e- und Multimediaakademie – lAbiRynT 28-30 Października Oktober katalog Idee Ausstellungen Programm Organisatoren Karte Archiv Katalog Akademie Bildbericht

Uta Kurzwelly

Michael Clasen