lAbiRynT 2016
PAT_PER…

Kurator: Sławomir Sobczak

 

autorzy | Autoren: Michał Bałdyga (1980), Izabela Chamczyk (1980), Monika Drożyńska (1979),

Anna Kalwajty s (1979), Julia Kurek (1984);

 

miejsce | Ort: Plac Mostowy 2.0, sala sportowa | Brückenplatz 2.0, Sporthalle

 

Festiwal performance’u z cyklu Polish Art Tomorrow Festival der Perfomances aus dem Zyklus Polish Art Tomorrow

Sztuka jako forma ekspresji oraz coraz częściej także na-rzędzie badania rzeczywistości jest doskonałym obszarem do kreowania krytycznej refleksji nad kulturowym osadzeniem współczesnego człowieka i nie może być ograniczana w żaden sposób. Szczególnym medium aktywności artystów w tym znaczeniu jest sztuka performance’u.

 

Polish Art Tomorrow (PAT) to projekt artystyczno-badawczy, którego celem jest stawienie pytań o tożsamość sztuki polskiej w zakresie tak lokalnym, jak i globalnym oraz próba jej zdefiniowania. Wyrazistym miejscem takich właśnie prób są obszary styku kultur, języków i narodowości – np. miasta Frankfurt i Słubice, czyli tzw. Słubfurt.

 

Platformę PAT tworzy zespół ekspertów wskazanych przez galerie i organizacje zrzeszone w porozumieniu Polska Biennale, a zajmujące się badaniem lokalnych zasobów sztuki najnowszej, oraz ponad 200 artystów. Jednym z ekspertów inicjatywy PAT jest od niemal początku Michael Kurzwelly.

 

Częściowe wyniki naszych badań są prezentowane podczas wystaw/prezentacji, które odbywają się od 2014 roku w galeriach i na festiwalach w Polsce i za granicą.

 

 

 

Sławomir Sobczak

 

Kunst als Ausdrucksform oder immer häufi ger auch als Analysewerkzeug der Wirklichkeit ist ein ausgezeichnetes Gebiet zu kritischer Refl ektion zum Th ema der kulturellen Einbettung des gegenwärtigen Menschen. Sie kann auf keine Weise eingeschränkt werden. Ein besonderes Medium der künstlerischen Aktivität in diesem Sinne ist die Kunst der Performance.

 

Polish Art Tomorrow (PAT) ist ein künstlerisch-analy-tisches Projekt, dessen Ziel die Fragestellung nach der Identität der polnischen Kunst im lokalen, wie im globalen Kontext ist sowie der Versuch ihrer Defi nition. Ein markanter Ort eben solcher Versuche sind die Bereiche der Berührungspunkte von Kulturen, Sprachen und Nationalitäten – z.B. die Städte Frankfurt und Słubice, d.h. das sogenannte Słubfurt.

 

Die Plattform PAT setzt sich zusammen aus einem Team von ausgewählten Experten, welche aus dem Zusammen-schluss von Galerien und Organisationen zur sogenannten Polska Biennale entstammen. Diese Plattform befasst sich mit der Untersuchung lokaler Bestände an modernster Kunst von über 200 Künstlern. Ein Experte der ersten Stunde innerhalb der PAT-Initiative ist Michael Kurzwelly.

 

Ein Teilergebnis unserer Untersuchungen wird in Ausstel-lungen/Präsentationen vorgestellt, die seit dem Jahr 2014 in Galerien und Festivals in Polen und im Ausland stattfi nden.

 

 

 

Sławomir Sobczak

 

28-30 Października Oktober katalog Idee Ausstellungen Programm Organisatoren Karte Archiv Katalog Akademie Bildbericht

Michał Bałdyga, Układ ciała | Körperlage

Julia Kurek, Loop, performance | Performance

Monika Drozynska, Cwiczenia z patrzenia w dal | Übungen in Weitsicht , performance | Performance

Izabela Chamczyk

Anna Kalwajtys