lAbiRynT 2016
Parallel

Kurator: Marek Poźniak

 

autorzy | Autoren: Paweł Giza (1990), Adrian Jaszczak (1989),

Agata Mariańska (1992), Kasia M. Sosnowska (1991), Marty na Strzelczyk (1991), Tomasz Wysocki (1990)

 

miejsce | Ort:  Rosa-Luxemburg-Straße 43a, Frankfurt nad Odrą

Praca ze znanymi dziełami lub z wykorzystaniem znanych motywów nie jest ucieczką do obszaru bezpiecznego działania artystycznego. Może nam się wydawać, że tak jest, ale to duża pomyłka. Sztuka jest procesem trwającym wieki, który sięga do dokonań historycznych po to, by je rozwijać i unowocześniać. Obecnie coraz częściej bronimy się przed powodzią obrazów, które wrzucane są spontanicznie do sieci i tak samo spontanicznie ignorowane. Zatrzymanie się młodych artystów, zwolnienie biegu i próba zrozumienia tego, co było – jest w moim odczuciu niezwykle ważna, ponieważ rozwija wyobraźnię oraz wyczula na otaczają-cy świat. Idą oni o krok dalej w percepcji sztuki: nie tylko oglądają obiekty, ale też próbują je zrozumieć. Świadoma modyfikacja czy też nowa interpretacja w obszarze sztuki umożliwia nam konfrontowanie się z własnymi do-świadczeniami. W związku z tym pojawia się pytanie: czy niezależność dzieł sztuki jest większa od możliwości ich interpretacji? Jest to niezwykle interesujące zagadnienie, awangarda bowiem też się starzeje, a przed młodymi ludźmi stoi zadanie szukania nowego spojrzenia na problemy współczesności. Prezentacja studentów fotografii z Łódzkiej Szkoły Filmowej to różnorodne spojrzenia na dawną awangardę, która stała się już klasyką.

 

Die Arbeit mit bekannten Werken oder das Verwenden be-kannter Motive ist keine Flucht in sichere Bereiche künstlerischer Tätigkeiten. Es kann uns vorkommen, dass es so ist, aber das wäre ein großer Irrtum. Kunst ist ein Prozess, der schon ewig andauert und der nach den historischen Errungenschaft en greift , um sie weiterzuentwickeln und zu modernisieren. Gegenwärtig schützen wir uns immer häufi ger vor der Bilderfl ut, die spontan im Netz veröff entlicht wird und ebenso spontan ignoriert wird. Dass junge Künstler mal anhalten, mal einen Gang herunterschalten und das versuchen zu verstehen, was schon war – ist in meinen Augen unge-wöhnlich wichtig, da es die Vorstellungskraft  entwickelt und für die uns umgebende Welt sensibilisiert. Sie gehen in der Wahrnehmung der Kunst einen Schritt weiter: so schauen sie nicht nur Objekte an, sondern versuchen sie auch zu verstehen. Eine bewusste Modifi kation oder auch eine neue Inter-pretation im Rahmen der Kunst ermöglicht uns die Konfrontation mit der eigenen Erfahrung. In diesem Zusammenhang ergibt sich die Frage: ist die Unabhängigkeit von Kunstwerken größer als die Möglichkeiten ihrer Interpretation? Dies ist eine sehr interessante Fragestellung, da die Avantgarde ja auch altert und den jungen Leuten die Aufgabe bevorsteht, neue Sichtweisen auf die Probleme der Gegenwart zu fi nden. Bei der Präsentation von Fotografi estudenten der Filmakademie in Łódź handelt es sich um vielseitige Sichtweisen auf einstige Avantgarde, die inzwischen zur Klassik zählt.

 

Awangarda na nowo Avantgarde auf ein Neues 28-30 Października Oktober katalog Idee Ausstellungen Programm Organisatoren Karte Archiv Katalog Akademie Bildbericht

Marek Poźniak

Marek Poźniak

Tomasz Wysocki

Paweł Giza

Kasia M. Sosnowska

Marty na Strzelczyk

Adrian Jaszczak