lAbiRynT 2016
DOBROZŁO GUTBÖSE

Autor: Agnieszka Talaśka (1981)

 

miejsce | Ort: Studio fotografi czne SMOK | Fotostudio im SMOK

W rzeczywistości pochłoniętej i na powrót wytworzonej przez urządzenia przetwarzające nieustannie dane staję się maszyną i przy użyciu własnego kodu odnajduję obraz nowej realności. Czy jednak zdołam w niej na powrót rozpoznać siebie?

 

Prezentowane obrazy powstały na podstawie tłumaczenia słów „dobro” i „zło” za pomocą translatora Google na 92 języki. Literom z słów przypisano numery według wcześniej stworzonej tabeli kodującej. Otrzymany w ten sposób ciąg liczb został użyty jako kod defi niujący kolor w programie Adobe Photoshop. Puste pola oznaczają brak dostępnego tłumaczenia.

Über die aufgenommene und wiedergegebene Realität durch Geräte, die unaufh örlich Daten verarbeiten, werde ich zur Maschine und unter Verwendung eines eigenen Codes entdecke ich Bilder einer neuen Realität. Schaff e ich es, mich in ihr wiederzuerkennen?

 

Die präsentierten Bilder entstanden auf der Basis der Über-setzungen der Wörter „gut“ und „böse“ mit Hilfe von Google Translate in 92 Sprachen. Den Buchstaben der erhaltenen Wörter wurde eine Nummer zugeschrieben anhand einer zuvor defi nierten Code-Tabelle. Die so erhaltene Zahlenreihe wurde als Code zur Farbdefi nition in Adobe Photoshop verwendet. Leere Felder bedeuten das Fehlen einer Übersetzung.

 

28-30 Października Oktober katalog Idee Ausstellungen Programm Organisatoren Karte Archiv Katalog Akademie Bildbericht

Praca powstała w odniesieniu do Anihilacji tekstu Jerzego Olka i Czarnego kwadratu na białym tle Kazimierza Ma-lewicza

Die Arbeit entstand in Anlehnung an die Annihilation des Textes von Jerzy Olek und an das Schwarze Quadrat auf weißem Grund von Kasimir Malewicz.