lAbiRynT 2017
Urząd do Spraw Przodków Das Ahnenamt

Autorzy | Autoren: Club Real – Marianne Ramsay-Sonneck (1975), Georg Reinhardt (1972)

 

Miejsce | Ort: Dawna szkoła podstawowa | Ehemalige Grundschule

 

Urząd do Spraw Przodków jest przestrzenią dla nowych estetycznych praktyk pokrewieństwa z wyboru. Do Urzędu tego, jako instalacji scenicznej, można wejść niczym do równoległej rzeczywistości. Główną stosowaną praktyką jest adopcja przodków: odwiedzający może wyszukać na starych fotografiach jakąś osobę, którą poprzez wypełnienie formularza może następnie zaadoptować jako swojego nowego przodka. Formalna procedura adopcji może zostać przeprowadzona przez pracowników Urzędu. Urzędnicy ci wspierają odwiedzających również przy wykonywaniu innych praktyk, które Urząd oferuje, jak np. w próbnym leżeniu w trumnie.

 

Urząd do Spraw Przodków jest od roku 2004 stale rosnącą instalacją sceniczną Club Real. Utworzony w 2004 r. na potrzeby projeku Fassadenrepublik w Pałacu Republiki (Palast der Republik), Urząd wykonywał swoją działalność m.in. w teatrze Brut Wien w 2008 r., w ramach projektu „Little voids” Linz w 2010 r. oraz w Pociągu do Kultury Wrocław

– Berlin w 2016 r.

 

Club Real jest kolektywem artystów, opracowującym instalacje i zapraszającym odwiedzających do tego, by zafunkcjonowali w tych alternatywnych koncepcjach rzeczywistości. Kolejnym formatem, z którego często korzysta Club Real, są interwencje w przestrzeni publicznej, by w ten sposób móc wejść w artystyczną interakcję ze wszystkimi uczestnikami danej przestrzeni. Kolektyw założony został w 2000 r. i ma swoją siedzibę w Berlinie. Stałymi członkami są Marianne Ramsay-Sonneck, Georg Reinhardt, Mathias Lenz oraz Thomas Hauck.

 

Das Ahnenamt ist ein Raum für neue ästhetische Praktiken der Wahlverwandtschaft . Als szenische Installation ist das Ahnenamt wie eine Parallelrealität betretbar. Im Mittelpunkt der verschiedenen vollziehbaren Praktiken steht die Ahnenadoption: die Besucher*in kann sich auf alten Photos eine Person aussuchen, die sie durch das Ausfüllen eines Formulars als neue Ahn*in adoptieren kann. Die formelle Adoptionszeremonie kann dann von den Beamt*innen des Ahnenamts vollzogen werden. Diese Beamt*innen unterstützen die Besucher*innen auch beim Vollziehen anderer Praktiken, die das Amt anbietet, z.B dem Probeliegen im Sarg.

 

Das Ahnenamt ist eine seit 2004 stetig wachsende szenische Installation von Club Real. 2004 für die Fassadenrepublk im Palast der Republik entwickelt, hat das Amt seither u.a. bei Brut Wien 2008, bei „Little Voids“ Linz 2010 und im Kulturzug Wrocław – Berlin 2016 seine Tätigkeit ausgeübt.

 

Club Real ist ein Künstler*innenkollektiv, das szenische Installationen entwirft und die Besucher*innen dazu einlädt, sich in diesen alternativen Realitätsentwürfen zu verhalten. Ein weiteres Format, das Club Real oft nutzt, sind Interventionen im öff entlichen Raum, um mit allen Nutzer*innen des Raumes in künstlerischen Austausch zu treten. Das Kollektiv wurde 2000 gegründet. Es hat seine Basis in Berlin. Ständige Mitglieder sind Marianne Ramsay-Sonneck, Georg Reinhardt, Mathias Lenz und Thomas Hauck.

 

13-15 Października Oktober Archiv Idee Ausstellungen Programm Organisatoren Akademie Bildbericht Karte Katalog

katalog