lAbiRynT 2017
Tracking the sun

Autor: Tomasz Dobiszewski (1977)

 

miejsce | Ort: Dawna szkoła podstawowa | Ehemalige Grundschule

Tracking the Sun – performance 18/07/2017

 

papier do faksu, aparat fotografi czny, słońce, wiatr

 

Tracking the Sun jest cyklem, w którym za pomocą różnych narzędzi (aparatu fotografi cznego, matrycy cyfrowej, papieru światłoczułego, heliografu, lasera, czy papieru do faksu) próbuję zarejestrować pozorną drogę słońca. Tracking the Sun – performance 18/07/2017 to zapis czterogodzinnej akcji, podczas której obraz słońca poruszał się po włożonym do kamery wielkoformatowej i przesuwanym ręcznie papierze do faksu. Obejście mechaniki aparatu pozwala rozciągnąć przestrzeń kadru fotografi cznego niemal do granic możliwości – w efekcie mojego performance’u powstał 17-metrowy zapis drogi słońca. Zamiast pokazywać tylko widzialne, skupiam się na pokazywaniu tego, czego oczy nie widzą.

 

Tracking the Sun – Performance 18/07/2017

 

Faxpapier, Fotoapparat, Sonne, Wind

 

Tracking the Sun ist ein Zyklus, in dem ich mittels unterschiedlicher Werkzeuge (Fotoapparat, Bildsensor, Lichtempfi ndliches Papier, Heliograph, Laser, Faxpapier) versuche, den scheinbaren Pfad der Sonne zu registrieren. Tracking the Sun – Performance 18/07/2017 ist die Aufzeichnung einer vierstündigen Aktion, während der sich das Bild der Sonne auf einem von Hand verschobenem Faxpapier in einer Großformatkamera bewegt. Die Umgehung der Kameramechanik erlaubte es, die Fläche des fotografi schen Bildausschnitts in die Länge zu ziehen bis zur Grenze des Machbaren – im Endeff ekt entstand aus meiner Performance eine 17 Meter lange Aufzeichnung des Sonnenpfades. Anstatt nur das Sichtbare zu zeigen, konzentriere ich mich darauf das zu zeigen, was die Augen nicht sehen.

 

13-15 Października Oktober Archiv Idee Ausstellungen Programm Organisatoren Akademie Bildbericht Karte Katalog

katalog