lAbiRynT 2017
Światy modelowe – modele świata Modellwelten – Weltmodelle

Autor: Detlef Mallwitz (1951)

 

miejsce | Ort: Dawna szkoła podstawowa | Ehemalige Grundschule

po pierwsze point of view – punkt widzenia centrum projekcyjnego oraz zniekształcenie: Ponieważ nie ma jednej historii, są tylko historie. po drugie Horyzont zanikania: (Siła)wyobraźni zanika. po trzecie Świat zanikania: zanikający świat wyobraźni. po czwarte Geometria analogowa jest geometrią pojawiania się i znikania (SYS-DIA). po piąte Po za wyobraźnią, ciała i przestrzeni (życie i śmierć). Naukowa spekulacja i utrata kontroli. po szóste Formy lub rodzaje zniekształcenia. Cykl różnych rodzajów: x – 8 – y – )( Odbijanie i przekraczanie (transformacja). Strefa B – zmierzch jako równik, gdzie rozdzielają się poniżej i powyżej lub przechodzą jedna w drugą. po siódme NEON: odbicie, cykl, zniekształcenie, spekulacja, utrata kontroli. po ósme Transformacja poprzez prze(krój), oraz transformacja poprzez odbicie. Po krótkiej drzemce świat jest inny. po dziewiąte Przestrzeń modelowa jako rozwój wyobrażeń, częściowo jako badanie, częściowo, by zrozumieć w sposób wizjonerski. po dziesiąte Dwie metody, by pracować nad ciałem i przestrzenią: Stosunek ciała i przestrzeni. Przejście ciała w przestrzeń i odwrotnie. po jedenaste Wszechstronna walka pomiędzy ciałem i przestrzenią. To musi być siła napędowa: Walka i rywalizacja, bez tego nie powstałby żaden ruch. po dwunaste Bezpośrednie przenikanie się ciała i przestrzeni. Całość wchłania początkowe sprzeczności i pozwala im stać się naturalnymi składnikami samej siebie.

 

erstens point of view – Standpunkt des Projektionszentrums und Verzerrung: Weshalb es keine Geschichte, nur Geschichten gibt. zweitens Verschwindungshorizont:  Vorstellungs(kraft ) verschwindet. drittens Verschwindungswelt: verschwindende Vorstellungswelt. viertens Analoge Geometrie ist die Geometrie des Erscheinens und Verschwindens (SYS-DIA). fünftens Jenseits der Vorstellung, Körper und Raum (Leben und Tod). Wissenschaft liche Spekulation und der Verlust der Kontrolle. sechstens Formen oder Arten der Verzerrung. Kreislauf unterschiedlicher Arten: x – 8 – y – )( Spiegeln und Passieren (Transformation). Zone B – die Dämmerung als Äquator,

wo sich drunter und drüber trennen oder ineinander übergehen. siebtens NEON: Spiegelung, Kreislauf, Verzerrung, Spekulation, Kontrollverlust. achtens Transformation durch Schnitt(querung) und Transformation durch Spiegelung. Nach dem Kurzschlaf ist die Welt eine andere. neuntens Modellraum als Entwicklung von Vorstellungen, teils als Untersuchung, teils visionär zu verstehen. zehntens Zwei Wege, über Körper und Raum zu arbeiten: Das Verhältnis von Körper und Raum. Der Übergang von Körper in Raum und umgekehrt. elftens Der universelle Kampf zwischen Körper und Raum. Das muss der Motor sein: Kampf und Wettstreit, sonst entstünde keine Bewegung. zwölftens Die unmittelbare Durchdringung von Körper und Raum. Etwas Ganzes nimmt die ursprünglichen Gegensätze in sich auf und lässt sie als natürliche Bestandteile seiner selbst werden.

 

13-15 Października Oktober Archiv Idee Ausstellungen Programm Organisatoren Akademie Bildbericht Karte Katalog

katalog