lAbiRynT 2017
Pomiędzy rzeczywistością i fikcją Zwischen Realität und Fiktion

Studenci | Studenten: Darya Cherna Dzihilevich (1984), Martina Havlová (1994), Tereza Kropáčová (1995), Zuzana Fedorová (1993), Sergey Lelyukh (1991)

 

Pedagodzy | Lehrpersonal: Vojtěch Aubrecht (1972), Štěpán Grygar (1955), Radovan Kodera (1960)

 

miejsce | Ort: Dawna szkoła podstawowa | Ehemalige Grundschule

 

Wystawa przedstawia prace studentów i wykładowców atelier Wydziału Designu i Sztuki Ladislava Sutnara (FDULS) Uniwersytetu Zachodnioczeskiego w Pilznie. Pilzneńska uczelnia jest młodą, dynamicznie rozwijającą się szkołą, która obecnie należy do najlepszych szkół artystycznych w Czechach a jej studenci są w grupie najwyżej ocenianych.

 

Temat „rzeczywistość i fi kcja” staje się coraz bardziej aktualny w związku z końcem ery fotografi i analogowej, a także z e zmniejszającą się wiarygodnością fotografi i w obliczu

możliwości manipulacji cyfrowej. Współczesna fotografi a to nieustannie zmieniające się i niestałe medium.

 

Darya Cherna Dzihilevich zajmuje się typologią miejsc i sytuacji. Fotografi e cmentarzy, które wykonała w kilku krajach, stanowią wizualną transformację realnych obiektów w obrazy magiczne.

 

Martinę Havlovą interesuje fenomen bajek. Jej fotografie nie są ilustracjami konkretnego tekstu, ale obejmują szerszy kontekst interpretacyjny.

 

Tereza Kropáčová pracuje kreatywnie z kolorem w abstrakcyjnym kontekście i równocześnie wydobywa z obiektu atrakcyjne wzrokowo obrazy.

 

Sergey Lelyukh wykorzystuje do swoich zdjęć telefon komórkowy. Jego prace pokazują prawdziwe miejsca, a zwielokrotnianie obrazu dzięki zastosowaniu różnych perspektyw

stwarza wrażenie przestrzeni. Dzieła Zuzany Fedorovéj nawiązują do współczesnej rzeczywistości, jej prace skupiają się na doświadczeniach wizualnych i w żartobliwej formie przekształcającą świat wokół nas.

 

 

 

Štěpán Grygar

 

Die Ausstellung präsentiert Arbeiten von Studierenden und Dozenten der Ladislav Sutnar Fakultät der westtschechischen Universität in Pilsen. Die Pilsener Hochschule ist eine junge, sich dynamisch entwickelnde Hochschule, die derzeit zu den besten Kunsthochschulen in Tschechien zählt und ihre Studierenden zu den am höchsten bewerteten.

 

Das Thema „Zwischen Realität und Fiktion“ wird immer aktueller im Zusammenhang mit dem Ende der Ära der Analogfotographie und damit einhergehen einer sich verringernden Glaubwürdigkeit der Fotografi e im Angesicht der Möglichkeiten digitaler Manipulationen. Die Gegenwartsfotografie ist ein sich unaufh altsam wandelndes und

nicht dauerhaft es Medium.

 

Darya Cherna Dzihilevich befasst sich mit der Typologie von Orten und Situationen. Fotografi en von Friedhöfen, welche sie in verschiedenen Ländern anfertige, stellen die visuelle Transformation reeller Objekte in magische Bilder dar.

 

Martina Havlova interessiert das Phänomen von Märchen. Ihre Fotografi en sind nicht die Illustrationen zu konkreten Texten, sondern umfassen einen breiten Interpretationskontext.

 

Tereza Kropáčová arbeitet kreativ mit Farbe in einem abstrakten Kontext und extrahiert aus dem Objekt visuell ansprechende Bilder.

 

Sergey Lelyukh nutzt für seine Fotos Mobiltelefone. Seine Arbeiten zeigen echte Orte und die Vervielfältigung ihrer Bilder aufgrund der Anwendung verschiedener Perspektiven erzeugt eine Raumillusion.

 

Die Werke von Zuzana Fedorova lehnen sich an die Gegenwart an. Ihre Arbeiten konzentrieren sich auf visuelle Erlebnisse und verformen die uns umgebende Welt auf

humorvolle Weise.

 

 

 

Štěpán Grygar

 

13-15 Października Oktober Archiv Idee Ausstellungen Programm Organisatoren Akademie Bildbericht Karte Katalog

katalog

Sergey Lelyukh, Poszerzenie | Verbreiterung, 2017

Štěpán Grygar, Bez ty tułu | Ohne Titel, 2015

Radovan Kodera, Wywiad | Das Interview, 2012

Vojtěch Aubrecht, Aeternitas, 2016

Zuzana Fedorová, Aegina | Ägina, 2016

 

Darya Cherna Dzihilevich,

A życie płynie | Und das Leben fl ießt, 2016-2017

Tereza Kropáčová: Rzeczywistość/fi kcja – fotografie z pogranicza realności i fi kcji | Wirklichkeit/Fiktion – Fotografi e an der Grenze von Realität und Fiktion, 2016-2017

 

Martina Havlová, Muszla w jaskółczym gnieździe | Muschel im Schwalbennest, 2017