lAbiRynT 2017
Nurt akcji Aktionsfluss

Autor: Sibel Kocakaya (1986)

 

miejsce | Ort: Dawna szkoła podstawowa | Ehemalige Grundschule

W centrum mojej pracy znajduje się na nowo zdefi niowana przestrzeń oraz jej wzajemne relacje z ciałem. Punktem wyjścia przy tym jest fakt, że nasze życie codzienne toczy się w przestrzeniach, a nasze działania w czasie mają miejsce w otoczeniu publicznym i prywatnym. Zastanawiam się nad pomysłem przestrzeni na podstawie mojego własnego

doświadczenia, wykorzystując siebie samego jako modela w stale zmieniających się sytuacjach i w różnych miejscach. Poprzez wyrażanie przestrzeni, wyrażam również samego siebie. Jednocześnie jest to ważny punkt w jej postrzeganiu; Moje prace są w mojej ideowej relacji do obiektów, które regularnie mnie otaczają i które spotykam.

 

Die Neudefi nition von Raum und Körper-Raum-Bezügen steht im Zentrum meiner Arbeit. Mein Ausgangspunkt ist der Fakt, dass unser tägliches Leben sich in Räumen abspielt und unsere Aktionen im Zeitverlauf in öff entlichen und privaten Räumen stattfi nden. Ich überdenke das Konzept von Raum mittels meiner persönlichen Erfahrung, indem ich mich selbst als Modell in sich stets ändernden Situationen an verschiedenen Orten benutze. Über den Ausdruck von Raum, drücke ich mich auch selbst aus. Zur gleichen Zeit ist das ein wichtiger Punkt in meiner Raumwahrnehmung; Meine Arbeiten stehen in meinem ideellen Verhältnis zu Objekten, die regelmäßig um mich herum sind, und denen ich begegne.

 

13-15 Października Oktober Archiv Idee Ausstellungen Programm Organisatoren Akademie Bildbericht Karte Katalog

katalog