lAbiRynT 2017
Dlaczego takie fotografie? Weshalb solche Fotografien?

Autor: Janusz M. Pawlikowski (1943)

 

miejsce | Ort: Bank WBK Słubice

Fotografi a jest dla mnie najlepszym sposobem utrwalania podziwu dla niektórych otaczających mnie bytów realnych, a także narzędziem, które pozwala na takie elektroniczne przetworzenia ich obrazów, aby w efekcie skłoniły widza do głębszej refl eksji nad nimi.

 

Podziw, o którym wspominam, dotyczy głównie dzieł epoki realizmu w malarstwie i (równoległych w czasie) początków fotografi i, która cały czas, jako jedyne medium, najwierniej odwzorowuje rzeczy realnie istniejące w widzialnym świecie rzeczywistym. Łącząc fotografi ę z poszukiwaniem wrażenia i emocji, charakterystycznych dla dzieł impresjonistów i postimpresjonistów, uciekam się do rozmaitych metod elektronicznej modyfi kacji obrazu. Wybrane na tę wystawę prace są właśnie skutkiem zastosowania

jednej z takich metod. Odchodząc od fotografi cznej precyzji w ukazywaniu szczegółów fotografowanej rzeczywistości, pragnę oddać swoje emocjonalne widzenie fotografowanej sceny.

 

Fotografi e ist für mich die beste Möglichkeit mein Staunen über mich umgebende, real existierende Dinge zu verewigen und zugleich ein Werkzeug, das es erlaubt, deren Abbilder elektronisch zu verwandeln, sodass der Betrachter im Endeff ekt zu tieferem Nachdenken angeregt wird.

 

Das Staunen, das ich erwähnte, betrifft hauptsächlich Werke aus der Epoche des Realismus in der Malerei und (zeitlich parallel gelegen) den Anfängen der Fotografi e, die als das einzige Medium die real existierenden Dinge in der real sichtbaren Welt originalgetreu abbildet. Die Fotografi e mit der Suche nach Erlebnissen und Emotionen verbindend, die charakteristisch für Werke von Impressionisten und Postimpressionisten sind, fl üchte ich in vielfältige Methoden der elektronischen Bildbearbeitung. Die für diese Ausstellung gewählten Arbeiten sind das Resultat einer dieser Methoden. Während ich mich von der fotografi schen Präzision des Zeigens der Realität entferne, strebe ich danach, meine emotionale Sichtweise auf die fotografi erte Szene wiederzugeben.

 

13-15 Października Oktober Archiv Idee Ausstellungen Programm Organisatoren Akademie Bildbericht Karte Katalog

katalog