lAbiRynT 2017
Berlin-Moskwa Berlin-Moskau

Autorzy | Autoren: Elżbieta Kinowska (1961), Marek Poźniak (1960)

 

miejsce | Ort: Dawna szkoła podstawowa| Ehemalige Grundschule

 

Wystawa jest wynikiem projektu artystycznego dwojga fotografów: Eli Kinowskiej z Moskwy i Marka Poźniaka z Berlina. Geneza sięga do korzeni fotografi i: camery obscury.

Pudełko 13x18 z negatywem miało dwa otwory: jeden przeznaczony do naświetlenia w Berlinie, drugi w Moskwie. Uzyskanie obrazu, na którym w nieco surrealistyczny sposób stapiają się ze sobą dwa miasta, jest wynikiem zastosowania podwójnej ekspozycji.

W okresie od 2012 do 2016 r. pudełko z negatywami za pośrednictwem poczty przemieszczało się pomiędzy Berlinem a Moskwą, czego efektem było powstanie około dwudziestu obrazów. Każdy z artystów naświetlił tylko jedną część negatywu, nie wiedząc co kryje w sobie część druga. Nawiązał się w ten sposób swoisty dialog fotograficzny na abstrakcyjnej płaszczyźnie obrazu, a na odkrycie jego treści autorzy musieli poczekać. Jednak warto było, gdyż wyniki są zaskakujące, również dlatego, że fotografowie spontanicznie podeszli do tematu: bez planowania, bez ustalonych wcześniej motywów. Obrazy miast oddalonych od siebie o ponad 1800 kilometrów odbijają się w sobie jak w lustrze. Niesamowite, ile podobieństw między tak geograficznie i kulturowo odległymi metropoliami jak Moskwa i Berlin ujawniają te wyjątkowe fotografie. Nasuwa się pytanie: jesteśmy dla siebie dalecy czy bliscy? Fotografie skłaniają do refleksji, ale nie odpowiadają. Odpowiedzi na to pytanie musimy poszukać sami.

 

Die Ausstellung ist das Ergebnis eines Kunstprojektes zweier Fotografen. Elżbieta Kinowska aus Moskau und Marek Poźniak aus Berlin. Die Genese reicht bis zu den Wurzeln der Fotografi e: der Camera Obscura. Ein Kästchen mit Ausmaß 13x18, einem Negativ und zwei Öff nungen. Eine gedacht zur Belichtung in Berlin, die Andere für Moskau. Das Erlangen eines Bildes, auf welchem auf recht surreale Weise zwei Städte miteinander verschmelzen, ist das Ergebnis von doppelter Belichtung. Im Zeitraum von 2012- 2016 wanderte das Kästchen mit Negativen mithilfe der Post zwischen Berlin und Moskau, dessen Eff ekt die Entstehung von etwa 20 Bildern war. Jeder der Künstler belichtete nur einen Teil des Negativs ohne zu wissen, was die zweite Hälft e in sich versteckt. Auf diese Art und Weise entstand ein eigentümlicher Fotodialog auf der abstrakten Fläche des Bildes, und zum Entdecken seines Inhaltes mussten die Autoren warten. Jedoch war es das wert, da die Ergebnisse verblüff end sind, auch deshalb, da die Fotografen spontan an das Th ema herangegangen sind: Ohne Planung, ohne zuvor vereinbarte Motive. Die Bilder der voneinander über 1800km entfernten Städte spiegeln sich wie im Spiegel. Unglaublich, wie viele Ähnlichkeiten zwischen so geographisch und kulturell voneinander entfernten Metropolen wie Moskau und Berlin in diesen aussergewöhnlichen Fotografi en zum Vorschein kommen. Es drängt sich die Frage auf: sind wir einander fern oder nah? Die Fotografi en lassen einen dazu neigen zu refl ektieren, aber geben keine Antwort. Die Antwort auf die Frage müssen wir selber suchen.

 

13-15 Października Oktober Archiv Idee Ausstellungen Programm Organisatoren Akademie Bildbericht Karte Katalog

katalog